Verkkolaskumittaristo

Digitalisaation edistämiseksi Yrityksen digitalous -hankkeen yhtenä tavoitteena on nostaa organisaatioiden välisten verkkolaskujen määrä 90 prosenttiin vuoden 2023 loppuun mennessä. Tavoitteella edistetään myös Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitetta sähköisten laskujen laajasta käyttöönotosta.

Verkkolaskutusmittariston tarkoituksena on kuvata verkkolaskutuksen nykytilannetta ja sen kehittymistä Suomessa. Mittaristolla seurataan Yrityksen digitalous -hankkeen verkkolaskutuksen tavoitteen toteutumista, sekä todennetaan vielä tarvittavat toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi. Mittaristo toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2021 Tuoreet tilastot julkaistaan vuosittain tällä sivulla Yrityksen digitalous -hankkeen aikana.

Verkkolaskun käyttö julkisella sektorilla

Julkisella sektorilla on verkkolaskulain nojalla oltava kyvykkyys vastaanottaa ja käsitellä EN16931-standardin (myöh. Eurooppa normi tai normi) mukaisia verkkolaskuja. Julkisen sektorin tulee myös pystyä lain nojalla toimittamaan myyntilaskut normin mukaisesti.

Lisätietoja Verkkolaskumittaristosta:

Tomi Rusi, asiantuntija, Valtiokonttori
tomi.rusi(at)valtiokonttori

 • Verkkolaskutilastot 2020-2022

  Verkkolaskuvälittäjien kautta välitettyjen laskujen kokonaismäärä on noussut Yrityksen digitalous -hankkeen edetessä yhteensä 17 %. Hankkeen ensimmäisen kyselyn mukaan sähköisiä laskuja välitettiin n. 390 miljoonaa ja 2022 kyselyn perusteella laskuja välitettiin jo 455 miljoonaa. Edellisestä vuodesta nousua on tapahtunut n. 10 %. 

  Rakenteisien laskujen muutos on ollut dramaattisempi. Vuonna 2020 raportoitiin yhteensä 255 miljoonaa laskua ja 2022 jo 344 miljoonaa laskua, nousua yhteensä 35 %. Verkkolaskuista 48 % eli yhteensä 165 miljoonaa kappaletta oli kuluttajalaskuja. Nousua tarkastelujaksolla 41 %. Yrityslaskujen osuus on 52 % eli 179 miljoonaa kappaletta, tässäkin nousua tarkastelujaksolla 30 %.  

  Sähköposti- ja paperilaskuja raportoitiin 2022 yhteensä 111 miljoonaa kappaletta. Muutosta edelliseen vuoteen on n. -6 %. Sähköpostilaskujen määrä on edelleen merkittävästi pienentynyt, ollen nyt 19 % edelliseen vuoteen nähden pienempi ja 47 % pienempi hankkeen tarkastelujaksolla. Paperilaskujen osuus on pienentynyt n. 4 % ja hankkeen aikana 6 %. Sähköpostilaskuja välitettiin yhteensä 22 miljoonaa laskua ja paperilaskuja yhteensä 89 miljoonaa kappaletta.  

 • Organisaatioiden välinen laskutus 2022

  Organisaatioiden välinen kokonaisvolyymi on laskennallinen. Sähköposti- ja paperilaskuja verkkolaskuvälittäjät eivät voi erotella yritys- ja kuluttajalaskuihin, joten näiden osuus on laskettu käyttämällä tilastollisia laskentamenetelmiä. 

  Analyysillä voidaan osoittaa, että sähköposti- ja paperilaskuista huomattavasti suurempi osa on kuluttajalaskutusta. Aiemmin operaattorikohtaisesti laskettu malli on osoittautunut huomattavan konservatiiviseksi laskentatavaksi ja analyysin perusteella voidaan olettaa verkkolaskujen osuuden olevan B2B-laskutuksessa 92 %, ylittäen hanketavoitteen noin neljällä miljoonalla laskulla. 

  Verkkolaskujen osuus organisaatioiden välisessä laskutuksessa vuonna 2022
  Ympyräkaaviossa kerrotaan, että Suomessa organisaatioiden välisessä laskutuksessa sähköistämisaste on 92 %.

 • Organisaatioiden välinen laskutus 2021

  Organisaatioiden välinen kokonaisvolyymi on laskennallinen. Sähköposti- ja paperilaskuja verkkolaskuvälittäjät eivät voi erotella yritys- ja kuluttajalaskuihin, joten näiden osuus on laskettu käyttämällä operaattorikohtaista verkko- ja kuluttajien eLaskujen suhdetta. Samaa laskentakaavaa käytetään hankkeen ajan tilastoinnissa, jolloin vertailtavuus säilyy. 

  Laskentakaavalla laskettuna organisaatioiden välillä on välitetty 2021 yhteensä 199 miljoonaa laskua, joista 161 miljoonaa laskua rakenteisesti. Hankkeen tavoitteeseen pääsemiseksi vuosien 2022 ja 2023 aikana tulee pystyä sähköistämään n. 25 miljoonaa laskua. 

  Verkkolaskujen osuus organisaatioiden välisessä laskutuksessa vuonna 2021
  Verkkolaskujen osuus organisaatioiden välisessä laskutuksessa vuonna 2021. Ympyräkaaviossa kerrotaan, että vuonna 2021 organisaatioiden välisistä laskuista on sähköistetty 80 % ja sähköistämättä 20 %.

 • Verkkolaskujen osuus julkisen sektorin ostolaskuissa 2020-2022

  Valtion ostolaskut

  Valtion virastot vastaanottivat 2022 yhteensä 855 000 ostolaskua, joista verkkolaskuja oli 98 %. Verkkolaskuista Eurooppa-normin (EN16931) mukaisia laskuja oli n. 70 %.

  Eurooppa-normin mukaisten laskujen osuuden kasvu on merkittävää, koska Schematron-validoinnin avulla lähes kaikista laskuista on tullut virheettömiä. 2022 vuoden syyskuussa EN-laskujen virheprosentti on 0, kun taas muiden kuin EN-laskujen virheiden osuus on n. 60 %. Tyypillisesti virheet ovat ALV-koodiin liittyviä virheitä.

  Kuntien ostolaskut

  Kuntien ostolaskujen sähköistyminen on ollut nopeaa ja tehokasta. Verkkolaskukyselyn perusteella kuntiin toimitettavien paperilaskujen osuus on pienentynyt vuosina 2020-2022 yhteensä 44 % ja verkkolaskujen osuus kokonaisuudessaan on kasvanut 16 %.

 • Verkkolaskujen osuus julkisen sektorin myyntilaskuissa 2022

  Valtion myyntilaskut ja kyselyyn vastanneiden kuntien yhteenlaskettu myyntilaskujen lukumäärä oli n. 19 miljoonaa myyntilaskua. Näistä valtion osuus on 9,2 miljoonaa laskua ja kuntien osuus 9,8 miljoonaa laskua. Verkkolaskuja ja erilaisiin portaaliratkaisuihin toimitettuja laskuja oli yhteensä 6,7 miljoonaa laskua, paperi- ja pdf-laskujen osuuden ollessa 12,3 miljoonaa laskua. Sähköisten laskujen osuus julkisen sektorin myyntilaskuista on 35 %. 

  Verkkolaskujen osuus julkisen sektorin myyntilaskuissa 2022

 • Sanasto

  • verkkolaskuvälittäjä = verkkolaskuvälittäjien verkostoon sopimuksen mukaisesti liittynyt jäsen, jonka kautta laskudataa välitetään verkkolaskuvälittäjältä toiselle verkkolaskuvälittäjälle. Verkkolaskuvälittäjä voi olla joko pankki tai verkkolaskuoperaattori. Verkkolaskuvälittäjien väliseen tietoliikenteeseen voi sisältyä sekä paperi-, sähköposti-, verkko- tai e-laskuja.
  • verkkolasku = standardimuotoinen, rakenteinen laskuformaatti, joka kulkee esimerkiksi verkkolaskuvälittäjien muodostamassa verkostossa. Käytetään yritysten välisessä liikenteessä.
  • e-lasku = standardimuotoinen, rakenteinen laskuformaatti, joka välitetään verkkolaskuvälittäjien muodostamassa verkostossa, päättyen aina kuluttajan omaan pankkiin, eli on kuluttajalaskutusta.
  • verkkolaskuosoite = organisaation osoite, johon voi välittää verkkolaskuja.
  • verkkolaskuosoitteisto = kansallinen osoitteisto suomalaisten organisaatioiden verkkolaskuosoitteista. Verkkolaskuosoitteistoa ylläpitää verkkolaskuvälittäjät.
  • PEPPOL = (Pan-European Public Procurement Online) on kehys, jonka verkon kautta eri toimijat voivat välittää sähköisiä liiketoiminta-asiakirjoja toisilleen.
  • PEPPOL SMP = Käyttäjille tarkoitettu PEPPOL hakemistopalvelu.

, Päivitetty 1.12.2023 klo 14:12