Nätfakturamätare

För att främja digitaliseringen är ett av målen för projektet Företagets digitala ekonomi att öka andelen nätfakturor mellan organisationer till 90 procent före utgången av 2023. Målet främjar också målet i Sanna Marins regeringsprogram om att införa elektroniska fakturor på bred front.

Syftet med nätfakturamätaren är att beskriva nätfaktureringens nuläge och utveckling i Finland. Med hjälp av mätaren följer man upp framstegen mot målet för nätfaktureringen i projektet Företagets digitala ekonomi och fastställer vilka åtgärder som ännu behövs för att målet ska uppnås. Mätningen gjordes första gången 2021 och den kommer att upprepas årligen under tiden för projektet Företagets digitala ekonomi.

Användningen av nätfaktura i den offentliga sektorn

Den offentliga sektorn ska baserat på lagen om nätfakturering ha färdighet att ta emot och behandla nätfakturor i enlighet med EN16931-standarden (senare Europanormen eller normen). Baserat på lagen ska den offentliga sektorn också kunna skicka försäljningsfakturor i enlighet med normen.

Mer information om nätfakturamätaren:

Tomi Rusi, sakkunnig, Statskontoret
tomi.rusi(at)valtiokonttori

 • Nätfakturastatistik 2020-2022

  Antalet fakturor som förmedlats via nätfaktur-tjänster har ökat med totalt 17 % i takt med att företagets digitala projekt har framskridit. Enligt den första undersökningen av projektet förmedlades cirka 390 miljoner elektroniska fakturor och enligt undersökningen från 2022 förmedlades redan 455 miljoner fakturor. Det har skett en ökning på cirka 10 % sedan föregående år.

  Förändringen av strukturerade fakturor har varit dramatisk. År 2020 rapporterades totalt 255 miljoner fakturor och 2022 redan 344 miljoner fakturor, en ökning på totalt 35 %. Av nätfaktur var 48 % eller totalt 165 miljoner stycken konsumentfakturor. Under undersökningsperioden ökade det med 41 %. Andelen företagsfakturor är 52 % eller 179 miljoner stycken, även här ökade det med 30 % under undersökningsperioden.

  Totalt rapporterades 111 miljoner e-post- och pappersfakturor 2022. Förändringen från föregående år är cirka -6 %. Antalet e-postfakturor har fortsatt att minska och är nu 19 % mindre än föregående år och 47 % mindre än under projektets undersökningsperiod. Andelen pappersfakturor har minskat med cirka 4 % och under projektets gång med 6 %. Totalt förmedlades 22 miljoner e-postfakturor och 89 miljoner pappersfakturor.

 • Fakturering mellan organisationer 2021-2022

  Organisationers mellanliggande fakturering 2022

  Organisationers mellanliggande totalvolym är beräknad. E-post- och pappersfakturor kan inte särskiljas av nätverksfakturamäklare mellan företags- och konsumentfakturor, så deras andel har beräknats med hjälp av statistiska beräkningsmetoder. Analysen visar att en betydligt större andel av e-post- och pappersfakturorna är konsumentfakturor. Den tidigare modellen som beräknats per operatör har visat sig vara en betydande konservativ beräkningsmetod och baserat på analysen kan man anta att andelen nätverksfakturor är 92% i B2B-fakturering, vilket överstiger projektets mål med cirka fyra miljoner fakturor.

  Andel nätfakturor i organisationers inbördes fakturering år 2022

  Organisationers mellanliggande fakturering 2021

  Organisationers mellanliggande totalvolym är beräknad. E-post- och pappersfakturor kan inte särskiljas av nätverksfakturamäklare mellan företags- och konsumentfakturor, så deras andel har beräknats med hjälp av operatörsspecifika nätverks- och konsumente-fakturaförhållanden. Samma beräkningsformel används för statistik under projektets gång, vilket gör att jämförbarheten bibehålls. Beräknat med beräkningsformeln har organisationer sammanlagt skickat 199 miljoner fakturor 2021, varav 161 miljoner fakturor är strukturerade. För att uppnå projektets mål måste cirka 25 miljoner fakturor elektroniseras under 2022 och 2023

 • Fakturaandel av nätfakturor i offentliga sektorns inköpsfakturor 2022

  Statens inköpsfakturor

  Statliga myndigheter mottog totalt 855 000 inköpsfakturor år 2022, varav 98 % var nätfakturor. Av nätfakturorna var cirka 70 % enligt europeisk standard (EN16931). Tillväxten av andelen fakturor enligt europeisk standard är betydande eftersom nästan alla fakturor har blivit felfria med hjälp av Schematron-validering. I september 2022 var felprocenten för EN-fakturor 0, medan andelen fel för fakturor som inte är EN-fakturor var cirka 60 %. Vanligtvis är felen relaterade till moms-koden.

  Kommunala inköpsfakturor

  Elektronifieringen av kommunala inköpsfakturor har varit snabb och effektiv. Enligt en undersökning om nätfakturor har andelen pappersfakturor som levereras till kommunerna minskat med totalt 44 % under åren 2020-2022, och andelen nätfakturor har ökat med 16 % totalt.

 • Andelen nätfakturor av den offentliga sektorns försäljningsfakturor 2022

  Det sammanlagda antalet försäljningsfakturor för staten och de svarande kommunerna var cirka 19 miljoner försäljningsfakturor år 2022. Av dessa var statens andel 9,2 miljoner fakturor och kommunernas andel 9,8 miljoner fakturor. Totalt fanns det 6,7 miljoner nätfakturor och fakturor som levererades till olika portal-lösningar, medan andelen pappers- och pdf-fakturor var 12,3 miljoner fakturor. Andelen elektroniska fakturor av offentliga sektorns försäljningsfakturor är 35 %.

 • Ordlista

  • nätfakturaförmedlare = medlem som anslutit sig till nätfakturaförmedlarnas nätverk enligt avtal och via vilken faktureringsdata förmedlas från nätfakturaförmedlaren till en annan nätfakturaförmedlare. En nätfakturaförmedlare kan vara antingen en bank eller en nätfakturaoperatör. I datatrafiken mellan nätfakturaförmedlarna kan ingå pappers-, e-post-, nät och e-fakturor.
  • nätfaktura = ett standardiserat, strukturerat fakturaformat som rör sig till exempel i ett nätverk som nätfakturaförmedlarna bildat. Används i trafiken mellan företag.
  • e-faktura = ett standardiserat, strukturerat fakturaformat som förmedlas i ett nätverk som nätfakturaförmedlarna bildat med konsumentens egen bank som sista anhalt, dvs. det är fråga om konsumentfakturering.
  • nätfakturaadress = en organisations adress till vilken nätfakturor kan förmedlas.
  • förteckning över nätfakturaadresser = ett nationellt register över finländska organisationers nätfakturaadresser. Nätfakturaförmedlarna upprätthåller förteckningen över nätfakturaadresser.
  • PEPPOL = (Pan-European Public Procurement Online) är en ram för ett nätverk som olika aktörer kan använda för att förmedla elektroniska affärsdokument till varandra.
  • PEPPOL SMP = PEPPOL-registertjänst som är avsedd för användarna.

, Uppdaterad 1.12.2023 kl. 14:44