Nätfakturamätare

För att främja digitaliseringen är ett av målen för projektet Företagets digitala ekonomi att öka andelen nätfakturor mellan organisationer till 90 procent före utgången av 2023. Målet främjar också målet i Sanna Marins regeringsprogram om att införa elektroniska fakturor på bred front.

Syftet med nätfakturamätaren är att beskriva nätfaktureringens nuläge och utveckling i Finland. Med hjälp av mätaren följer man upp framstegen mot målet för nätfaktureringen i projektet Företagets digitala ekonomi och fastställer vilka åtgärder som ännu behövs för att målet ska uppnås. Mätningen gjordes första gången 2021 och den kommer att upprepas årligen under tiden för projektet Företagets digitala ekonomi.

Antalet nätfakturor i Finland 2021

Statskontoret genomförde en enkät i början av 2022 bland de nätfakturaoperatörer som är verksamma i Finland. I enkäten begärdes operatörsspecifik statistik från 2021 om antalet försäljningsfakturor specificerade enligt olika faktureringssätt gällande nätfakturaoperatörernas inhemska kunder. Faktureringssätten är nät-, e-post-, pappers-, EDI-. portal- och mobilfaktura. Mobilfakturorna lyftes fram som en separat helhet för att beskriva förändringen i engångsfaktureringen, som främjats också i projektet Företagets digitala ekonomi. En nogrannare indelning möjliggör också en utförligare granskning av ekosystemet för fakturering. 

I statistiken beaktas också de antal fakturor som bankerna med verksamhet i Finland har uppgett. De antal som bankerna har uppgett har justerats så att de är förenliga med de antal som nätfakturaoperatörerna har förmedlat till bankerna, vilket innebär att bankernas antal är korrekt rapporterade. 

Statistiken som härletts från enkäterna beskriver på ett heltäckande sätt fakturatrafiken via nätfakturaförmedlarna, men de e-post- och pappersfakturor som företagen själva skickar ingår inte i statistiken. 

Användningen av nätfaktura i den offentliga sektorn

Den offentliga sektorn ska baserat på lagen om nätfakturering ha färdighet att ta emot och behandla nätfakturor i enlighet med EN16931-standarden (senare Europanormen eller normen). Baserat på lagen ska den offentliga sektorn också kunna skicka försäljningsfakturor i enlighet med normen.

Mer information om nätfakturamätaren:

Tomi Rusi, sakkunnig, Statskontoret
tomi.rusi(at)valtiokonttori

 • Nätfakturastatistik 2021

  Det sammanlagda antalet fakturor som förmedlats via nätfakturaförmedlarna har ökat med ca 6 procent från föregående år och uppgår nu till sammanlagt cirka 412 miljoner fakturor.  

  Sammanlagt 271 miljoner strukturerade fakturor rapporterades. Ökningen från föregående år var 15 procent. Av nätfakturorna var 48 procent, dvs. sammanlagt 131 miljoner fakturor, konsumentfakturor. Andelen företagsfakturor är 52 procent, dvs. 161 miljoner fakturor. 

  Sammanlagt 120 miljoner e-post- och pappersfakturor rapporterades. Förändringen från föregående år är cirka -10 procent. I synnerhet antalet e-postfakturor har minskat anmärkningsvärt och är nu 29 procent mindre än föregående år. Andelen pappersfakturor har minskat med cirka 3 procent. Sammanlagt 27 miljoner e-postfakturor och 93 miljoner pappersfakturor förmedlades.  

  Fakturor som överförs i Finland enligt överföringssätt (miljoner st.)
  Diagrammet visar samma information som förklaras i texten.

 • Fakturering mellan organisationer 2021

  Den sammanlagda volymen som förmedlats mellan organisationer är kalkylmässig. I fråga om e-post- och pappersfakturor kan nätfakturaförmedlarna inte särskilja företags- och konsumentfakturor, så man har beräknat deras andel genom att använda det operatörsvisa förhållandet mellan nätfakturor och eFakturor till konsumenter. För jämförbarhetens skull används samma kalkylschema i statistikföringen i projektet. 

  Beräknat med kalkylschemat förmedlades sammanlagt 199 miljoner fakturor mellan organisationer 2021, och av dem var 161 miljoner strukturerade. För att projektets mål ska uppnås 2022 och 2023 måste man klara av att göra cirka 25 miljoner fakturor elektroniska. 

  Verkkolaskujen osuus organisaatioiden välisessä laskutuksessa vuonna 2021
  Verkkolaskujen osuus organisaatioiden välisessä laskutuksessa vuonna 2021. Ympyräkaaviossa kerrotaan, että vuonna 2021 organisaatioiden välisistä laskuista on sähköistetty 80 % ja sähköistämättä 20 %.

 • Andelen nätfakturor av den offentliga sektorns inköpsfakturor 2021

  Statens inköpsfakturor

  Statens ämbetsverk tog emot sammanlagt 828 000 inköpsfakturor 2021 och av dem var 96 procent nätfakturor. Av nätfakturorna följde cirka 50 procent Europanormen (EN16931).

  Ökningen av fakturor enligt Europanormen är anmärkningsvärd, eftersom nästan alla fakturor är felfria tack vare Schematron-valideringen. I september 2022 var EN-fakturornas felprocent 0, medan felprocenten i andra än EN-fakturor var cirka 60 procent. De typiska felen gällde momskoden.

  Kommunernas inköpsfakturor

  Processen att introducera elektroniska inköpsfakturor i kommunerna har varit snabb och effektiv. Utifrån nätfakturaenkäten har andelen pappersfakturor som skickas till kommunerna minskat med 25 procent och nätfakturornas andel har som helhet ökat med 6 procent.

  Verkkolaskujen osuus ostolaskuissa julkisella sektorilla 2021
  Pylväsdiagrammi kertoo verkkolaskujen käyttämisen osuudet 2021 kunnissa, kuntayhtymissä ja valtiolla. Kunnissa 86 prosenttia Kuntayhtymissä 87 prosenttia Valtiolla 96 prosenttia

 • Andelen nätfakturor av den offentliga sektorns försäljningsfakturor 2021

  Statens försäljningsfakturor och antalet försäljningsfakturor i de kommuner och samkommuner som svarade på enkäten uppgick till sammanlagt cirka 25,1 miljoner försäljningsfakturor. Statens andel av dessa är 9,4 miljoner fakturor och kommunernas och samkommunernas andel är 15,7 miljoner fakturor. Det sammanlagda antalet nätfakturor och fakturor som skickades till olika portallösningar var 8,4 miljoner fakturor. Nätfakturornas andel av dessa var 7,7 miljoner fakturor. De elektroniska fakturornas andel av den offentliga sektorns försäljningsfakturor var 33 procent.

  Verkkolaskujen osuus julkisen sektorin myyntilaskuissa 2021

 • Ordlista

  • nätfakturaförmedlare = medlem som anslutit sig till nätfakturaförmedlarnas nätverk enligt avtal och via vilken faktureringsdata förmedlas från nätfakturaförmedlaren till en annan nätfakturaförmedlare. En nätfakturaförmedlare kan vara antingen en bank eller en nätfakturaoperatör. I datatrafiken mellan nätfakturaförmedlarna kan ingå pappers-, e-post-, nät och e-fakturor.
  • nätfaktura = ett standardiserat, strukturerat fakturaformat som rör sig till exempel i ett nätverk som nätfakturaförmedlarna bildat. Används i trafiken mellan företag.
  • e-faktura = ett standardiserat, strukturerat fakturaformat som förmedlas i ett nätverk som nätfakturaförmedlarna bildat med konsumentens egen bank som sista anhalt, dvs. det är fråga om konsumentfakturering.
  • nätfakturaadress = en organisations adress till vilken nätfakturor kan förmedlas.
  • förteckning över nätfakturaadresser = ett nationellt register över finländska organisationers nätfakturaadresser. Nätfakturaförmedlarna upprätthåller förteckningen över nätfakturaadresser.
  • PEPPOL = (Pan-European Public Procurement Online) är en ram för ett nätverk som olika aktörer kan använda för att förmedla elektroniska affärsdokument till varandra.
  • PEPPOL SMP = PEPPOL-registertjänst som är avsedd för användarna.

, Uppdaterad 28.8.2023 kl. 13:24