Digitaalinen ekosysteemi

Ekosysteemillä tarkoitetaan jatkuvasti kehittyvää ja avointa toiminnallista kokonaisuutta, jossa yhteisöt, ihmiset, palvelut ja teknologiat kytkeytyvät asiakastarpeen kautta yhteen jakaen keskenään dataa, osaamista ja palveluita sekä hyödyntäen kaikkia ekosysteemiin kuuluvia toimijoita. Ekosysteemien keskeinen piirre on se, että jokainen osallistuva toimija saa ekosysteemistä enemmän arvoa, kuin se saisi yksin kuulumatta systeemiin. Toimijat täydentävät toistensa kykyjä sekä osaamista ja tuottavat näin lisäarvoa, jota ei muuten pystyttäisi tarjoamaan.  

Digitaaliset ekosysteemit yhdistävät informaatioteknologian avulla julkishallinnon, yritykset, kolmannen sektorin, tuotteet ja palvelut. Nämä yhdessä muodostavat keskinäisriippuvuuden verkostoja. 

Tällä hetkellä Suomessa ei ole kattavaa digitaalista ekosysteemiä yrityksen talouden kontekstissa eikä yhteisiä digitaalisia alustoja yritysten ja julkishallinnon välillä. Toimijat vaihtavat tietoa pääasiallisesti kahden kesken, mikä ei ole kustannustehokasta. Olemassa olevat ekosysteemit ovat muodostuneet jonkin tietyn toimintaympäristön tai toimialan ympärille. 

Yrityksen digitalous -hankkeen ekosysteemityön tavoitteena on tunnistaa yrityksen digitalouden ekosysteemi ja kuvata sen rakenteet, vahvistaa ja kehittää jo olemassa olevia rakenteita, sekä luoda edellytyksiä ekosysteemin yhteen toimivuuden edellyttämille uusille rakenteille. Lisäksi tavoitteena on kuvata vuoden 2024 loppuun mennessä perusteet eli strategia, sopimukset ja hallintamallit yrityksen digitaaliselle ekosysteemille, joka mahdollistaa talousdatan automaattisen liikuttamisen sekä sitä tukevien palveluiden tuottamisen.  

Yhteisellä ekosysteemillä ja infrastruktuurilla vältetään toimialariippuvaisten ratkaisujen syntyminen. Yritysten näkökulmasta taataan, että markkinoille syntyy yritysten toimintaan suunniteltuja, helposti käytettäviä palveluita ja että yritysten toiminta digitalouden ekosysteemissä on mahdollisimman sujuvaa ja vaivatonta. 

Hankkeen aikana luotava perusta yrityksen digitalouden ekosysteemille muodostuu niiden prosessien ympärille, joiden toimintaa hankkeessa kehitetään hanketavoitteiden mukaisesti. Hankkeen työssä pyritään samalla luomaan edellytyksiä sille, että yrityksen digitalouden ekosysteemi vakiintuu, kehittyy ja laajentuu hankkeen päättymisen jälkeenkin. 

Yrityksen digitalouden pienimmän toimivan ekosysteemin kuvaus (minimum viable ecosystem) eli MVE-kuvaus vuoden 2022 päättyessä: Yrityksen digitalous MVE2022.

, Päivitetty 11.5.2023 klo 10:22