Digitaalinen ekosysteemi

Ekosysteemillä tarkoitetaan jatkuvasti kehittyvää ja avointa toiminnallista kokonaisuutta, jossa yhteisöt, ihmiset, palvelut ja teknologiat kytkeytyvät yhteen asiakastarpeen kautta. Ekosysteemin toimijat täydentävät toistensa kykyjä sekä osaamista ja tuottavat näin lisäarvoa, jota ei muuten pystyttäisi tarjoamaan.

Digitaaliset ekosysteemit yhdistävät informaatioteknologian avulla julkishallinnon, yritykset ja kolmannen sektorin sekä tuotteet ja palvelut. Nämä yhdessä muodostavat keskinäisriippuvuuden verkostoja. Digitaalinen ekosysteemi on yhdistävä tekijä olemassa olevien ekosysteemien välillä.

Tällä hetkellä Suomessa ei ole kattavaa digitaalista ekosysteemiä eikä yhteisiä digitaalisia alustoja yritysten ja julkishallinnon välillä. Toimijat vaihtavat tietoa pääasiallisesti kahden kesken, mikä ei ole kustannustehokasta.

Digitalous-hankkeen tavoitteena on luoda vuoden 2023 loppuun mennessä perusteet eli strategia, sopimukset ja hallintamallit yrityksen digitaaliselle ekosysteemille. Se mahdollistaa talousdatan liikuttelun sekä sitä tukevien palveluiden tuottamisen. Yhteisellä ekosysteemillä ja infrastruktuurilla vältetään toimialariippuvaisten ratkaisujen syntyminen. Yritysten näkökulmasta taataan, että markkinoille syntyy yritysten toimintaan suunniteltuja, helposti käytettäviä palveluita.

Hankkeen aikana rakennamme yrityksen digitaalisesta ekosysteemistä vain yhden palan. Yrityksen digitaalinen ekosysteemi kehittyy myös hankkeen jälkeen.

, Päivitetty 10.2.2022 klo 13:40