Meneillään olevat kokeilut

Tälle sivulle kokoamme meneillään olevia Yrityksen digitalous -hankkeen kokeiluja.

Kun kokeilu on päättynyt, uutisoimme sen tuloksista ja siirrämme kokeilua koskevan kuvauksen toteutettujen kokeilujen sivulle.

 • Peppol-koulutus

  Tällä hetkellä Peppol-hankintasanomien käytön suurin este on siihen liittyvän osaamisen puute. Kokeilun tarkoituksena on tuottaa konkreettinen käytännön esimerkki kouluttajille suunnatusta Peppol koulutusohjelmasta.

  Koulutuskokeilun avulla opitaan lisää siitä, miten digitalisaatioon liittyvä infrastruktuuri voidaan jalkauttaa Suomeen koulutusyhteistyöllä. Mallia voidaan hyödyntää myös muissa koulutuksissa.

  Osallistujat

  Valtiokonttori ja  Tieke Ry. Työpajoihin osallistuvat päivitetään myöhemmin.

  Kokeilu koskee kouluttamiseen keskittyviä organisaatioita ja yrityksiä. Ensimmäisessä vaiheessa kokeilun kohderyhmänä on julkisen sektorin organisaatioita kouluttavat kouluttajat, mutta myöhemmin myös yksityissektorin kouluttajat. Kouluttajien lisäksi kokeilusta hyötyvät myös loppukäyttäjät, eli tavalliset yritykset ja organisaatiot, jotka tarvitsevat koulutusta Peppoliin liittyen.

  Ajankohta

  Toukokuu 2023 – joulukuu 2023

  Tavoitteet

  • Koulutuskokeilulla edistetään ja nopeutetaan laaja-alaisen Peppol-koulutusohjelman rakentumista, joka taas tukee tarvittavan osaamisen syntymistä.
  • Osaamisen kasvaminen edistää digitalisaatiota tilauksesta-toimitukseen alueella.
  • Tarkoitus on, että kokeilu luo pohjaa myös kokeiluille, jotka keskittyvät loppukäyttäjien kouluttamiseen.
  • Kokeilun pohjakoulutusmateriaali tulee olemaan avoimesti saatavilla. Näin varmistetaan, että tarvittava tieto Peppolin käyttöönottoon ei ole vain yksinomaa maksullisten kouluttajien tiedossa.

  Kokeilutyöskentely käytännössä

  • Kokeilukumppani (Tieke ry) rakentaa koulutussuunnitelman ja -ohjelman kouluttajien kouluttamiseen
  • Koulutusohjelma saa syötteitä työpajasta,  pilottikoulutuksesta ja asiakasymmärryksestä
  • Ensimmäinen työpaja on 13.6.23.
  • Kokeilu on valmis, kun kouluttajilla on valmius oman asiakaskunnan kouluttamiseen tai todetaan, että aihe ei ole relevantti kouluttajan asiakaskunnalle.
  • Kokeilussa kerätään palautteet ja opit ylös kokoavassa työpajassa, jolla kehitetään koulutusohjelmaa.

  Lisätietoa kokeilusta:
  Noora Salonen, Valtiokonttori, noora.salonen@valtiokonttori.fi 
  Timo Simell, Tieke timo.simell@tieke.fi ja Merja Sjöblom, Tieke merja.sjoblom@tieke.fi

   

 • Kirjanpidon vakiomuotoisten tapahtumatietojen hyödyntäminen

  Kokeilun tavoitteena on todentaa, kuinka kirjanpidon vakiosisältöinen tapahtumatasoinen tieto palvelisi viranomaisten ja muiden tiedonhyödyntäjien, kuten tilintarkastajien ja rahoituslaitosten tarpeita.

  Kokeilun tarkoituksena on tutkia aineiston toimivuutta tuloverotuksen, arvonlisäverotuksen ja tilastoinnin näkökulmista. Kokeilussa on tärkeää selvittää myös tietojen hyödynnettävyyttä mm. tilintarkastuksessa, verotarkastuksessa, rahoitus-, analyysi- ja benchmarking-prosesseissa. Lisäksi tavoitteena on selvittää tiedon vakiomuotoinen esittämistapa, joka mahdollistaisi tiedon automatisoidun hyödyntämisen erilaisissa järjestelmissä.

  Kokeilussa käytetään XBRL GL -määritystä tiedostomuotona. Tietosisällön vakiointi pohjautuu Liikekirjuri-tilikarttaan sekä muihin vakioitaviin lisäseurantakohteisiin.

  Osallistujat

  Osallistujat päivitetään myöhemmin.

  Ajankohta

  Huhti-elokuu 2023

  Tavoitteet

  • osoittaa, että määrämuotoinen ja tietosisällöltään vakioitu kirjanpidon tapahtumatasoinen tieto on riittävä erilaisten viranomaisraportointien esim. tuloverotuksen, arvonlisäverotuksen ja tilastoinnin ilmoitusten kattamiseksi
  • testata, miten asiakkailla käytössä oleva tilikartta ja vakioidut seurantakohteet toimivat viranomaisten tietotarpeiden kattamisessa
  • varmistua, että taloushallinnon asiantuntijoilla on kyvykkyys tuottaa mahdollisesti tarvittavia mäppäyksiä tilikarttojen ja vakioitujen seurantakohteiden välille
  • ymmärtää, mitä valmiuden kehittäminen vaatii ohjelmistotaloilta tuottaakseen tiedot ulos järjestelmästä yhteiskäyttöisessä muodossa
  • ymmärtää, kuinka hyvin kokeiltavat määritykset toimivat käytännössä sekä kuinka paljon työtä ehdotettu menettely aiheuttaa asiakasyrityksille ja ohjelmistotaloille sekä vastaavasti kuinka paljon hyötyjä siitä on saavutettavissa.

  Kokeilutyöskentely käytännössä

  Kirjanpidon tapahtumat tuotetaan XBRL GL-muotoon esimerkkitiedoston mukaisesti. Kokeiluun tarvitaan sekä synteettistä dataa, että aitoa dataa. Synteettinen aineisto on täysin keinotekoista ja siltä osin kokeilualustana on kaikille avoin MiniSuomi. Aidon datan osalta käsittelyä tehdään ainoastaan virastojen sisäisesti. Kokeilussa olevaa dataa käsitellään tietoturvallisesti.

  Lisätietoa kokeilusta:
  Elina Koskentalo, Arccos Consulting Oy, elina.koskentalo (at) arccos.fi

 • Tilinpäätöstietojen tuottaminen digitaaliseen muotoon

  Kokeilulla selvitetään millä tavoin taloushallinnon järjestelmätoimittajat pystyisivät tuottamaan tilinpäätöksiä digitaaliseen eli rakenteiseen muotoon ja siirtämään tiedot rajapinnan kautta Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH). Kokeilussa koko tilinpäätöksen sisältö, tulos- ja taselaskelmat ja liitetiedot sekä muut tiedot, tuotetaan inline XBRL -muotoon.

  Kokeilussa halutaan myös ymmärtää millä tavoin yritykset pystyvät tuottamaan liitetietoja ja miten laajasti niiden sisältöjä kannattaa tuottaa digitaaliseen muotoon sekä miten tietoja voidaan hyödyntää. Lisäksi halutaan selvittää laajemmin inline XBRL-muotoisen raportoinnin käyttöönoton vaikutuksia.

  Osallistujat

  PRH, Tilastokeskus. Muut osallistujat päivitetään myöhemmin.

  Ajankohta

  Maaliskuu-elokuu 2023

  Lisätietoja kokeilusta:
  Juho Mäkinen, PRH, juho.makinen(at)prh.fi
  Elina Koskentalo, Arccos Consulting Oy, elina.koskentalo(at)arccos.fi

 • Verkkolaskujen tiedonsiirto ja hyödyntäminen

  Kokeilussa testataan verkkolaskun teknistä tiedonvälitystä rajapinnan kautta operaattorilta tiedonkäyttäjille. Oleellista on, että aineisto on muutettavissa rakenteelliseen muotoon, jolloin sitä voidaan hyödyntää paremmin tilastoinnissa sekä kohdistaa alv-ilmoitukselle automaattisesti.

  Toinen kokeilussa selvitettävä asia on voiko Valtiokonttori toimia tiedon kerääjänä ja välittäjänä eri virastoille esimerkiksi tilastokeskukselle tai Verohallinnolle niiden tiedonsaantioikeuksien mukaisesti.

  Tämän kaltaisten tiedonvälityskanavien rakentaminen on osa Yrityksen digitalous –hankkeen ekosysteemityötä.

  Osallistujat

  Verohallinto, Tilastokeskus, Valtiokonttori, verkkolaskuoperaattoreita (päivitetään myöhemmin).

  Ajankohta

  Kevät-syksy 2023.

  Tavoitteet

  • todentaa, toimiiko verkkolaskujen tekninen tiedonvälitys rajapinnan välityksellä operaattorilta Valtiokonttorille
  • selvittää, toimiiko verkkolaskujen nouto rajapinnasta Tilastokeskukselle ja Verohallinnolle
  • selvittää verkkolaskusta saatavan tiedon käytettävyyttä viranomaisraportoinnissa
  • selvittää aidon liiketoiminta-aineiston eli verkkolaskusta saatavan tiedon toimivuus alv-ilmoituksen ja tilastoraportoinnin automaatiossa
  • tuottaa onnistuneesti alv-ilmoitus ja kuvata ne asiat, joiden tuottaminen on haastavaa
  • kuvata nykyinen toteutus tiedon hankinnasta eri viranomaisten käyttöön ja muutosten vaikutus

  Lisätietoja kokeilusta:

  Lue kokeilun tavoitteista tarkemmin: Kevyempää raportointia ja parempaa tilastointia verkkolaskun avulla, blogi 29.03.2023.

  Maria Eskelinen, Verohallinto, maria.eskelinen(at)vero.fi
  Mika Lassander, Tilastokeskus, mika.lassander(at)stat.fi
  Tomi Rusi, Valtiokonttori, tomi.rusi(at)valtiokonttori.fi

 • Raportoinnin keventäminen pitkän tulos- ja taselaskelman avulla

  Kokeilussa halutaan todentaa kuinka ns. pitkä tulos- ja taselaskelma pääkirjantilien tasolla esitettynä palvelisi eri viranomaisten ja muiden tiedonhyödyntäjien tarpeita. Kokeilun keskiössä on tuloveroilmoittamiseen ja tilastointiin tarvittavien tietojen tutkiminen. Tietosisällön vakiointi pohjautuu Liikekirjuri-tilikartan sisältöön.

  Toinen tulokulma kokeilussa on tiedon vakiomuotoinen esittämistapa, joka mahdollistaisi tiedon automatisoidun hyödyntämisen erilaisissa järjestelmissä. Tässä kokeilussa koestetaan XBRL GL -määritystä tiedostomuotona.

  Osallistujat

  Kokeiluun osallistuu kaksi ohjelmistotaloa: Accountor Finago Oy ja Mediamaestro Oy. Kirjurituote Oy toimii yhteistyökumppanina. Sen Liikekirjuri™-tilikartta on tietosisällön vakioinnin pohjana.

  Ajankohta

  Marras-/joulukuu 2022 -tammikuu 2023. Kokeilua jatketaan vielä keväällä 2023 aidon datan eli oikeiden yritysten aineistojen tarkastelulla.

  Tavoitteet

  • osoittaa, että määrämuotoinen ja tietosisällöltään vakioitu niin sanottu ”pitkä tulos ja tase” on riittävä erilaisten viranomaisraportointien (esim. tuloveroilmoituksen tietojen) kattamiseksi
  • todentaa, että asiakkailla käytössä oleva tilikartta toimii viranomaisraportoinnin pohjalla
  • varmistua, että asiakkailla on kyvykkyys tuottaa mahdollisesti tarvittavia mäppäyksiä tilikarttojen välille, jos vakiotilikartasta on poikettu
  • varmistua, että ohjelmistotalot kykenevät tuottamaan tiedot ulos järjestelmästä yhteiskäyttöisessä muodossa
  • ymmärtää, kuinka hyvin kokeiltavat määritykset toimivat käytännössä sekä kuinka paljon työtä ehdotettu menettely aiheuttaa asiakasyrityksille ja ohjelmistotaloille sekä vastaavasti kuinka paljon hyötyjä siitä on saavutettavissa.

  Kokeilutyöskentely käytännössä

  Pääkirjan tilien saldot tuotetaan XBRL GL-muotoon esimerkkitiedoston mukaisesti. Aineisto on synteettistä dataa ja kokeilualustana on MiniSuomi. Synteettinen aineisto on täysin keinotekoista, se ei perustu oikeisiin tietoihin.

  Kokeilun ensimmäisessä vaiheessa tuotettiin synteettistä dataa, joka on avoimesti tarjolla MiniSuomi-palvelussa. Kokeilun toisessa vaiheessa on myös tarkoitus tuottaa oikeiden yritysten data-aineistoja, joita virastot voivat tutkia sisäisesti.

  Lisätietoja kokeilusta: elina.koskentalo(at)arccos.fi.

 • eOsoite-kokeilu lompakko- ja luottamusverkostoissa

  Yrityksen digitaalinen identiteetti, lompakot ja muut uudet tekniikat on  kokeiltava, jotta saadaan oikeita kokemuksia näiden käytöstä päätöksen teon tueksi.
  Yhteisissä prosessityöpajoissa määritetään ja valitaan sidosryhmien kanssa käyttötapaukset, joita lähdetään työstämään teknisessä kokeilussa.
  Tekninen kokeilu toteutetaan MiniSuomi-ympäristössä. MiniSuomeen luodaan lompakko- ja luottamusverkoston tekninen toteutus, jossa testataan yhdessä sidosryhmien kanssa yritysten identiteettiä eKuitinhankintasanomien ja muiden digitaalisten dokumenttien käyttämisessä.

  Osallistujat

  OP, Visma, Posti Messaging, Tieke, Tietoevry, CGI, Nordea, DVV, Finanssiala ry, Nexigroup, ReceiptHero, Kuntaliitto, Kesko, Danskebank, Trafore, Verohallinto ja Valtiokonttori

  Ajankohta

  Työpajat ja ensimmäinen vaihe: marras-joulukuu 2022. Seuraavaan vaiheeseen 2023 pääsee vielä mukaan.
  Lisätietoja: esko.kaarlonen (at) valtiokonttori.fi

 • Rakennusteollisuuden PoC Peppol-hankintasanomilla

  PoCin (Proof-of-Concept) tavoitteina on todentaa Peppol-verkon toimivuus rakennus- ja rakennustuote­teollisuudessa sisältäen standardoidun tuotetiedon käytön sekä arvioida sähköisen tiedonvaihdon vaikutukset PoCista saatavaa kokemustietoa käyttäen. PoCin yhteydessä toteutetaan myös tekninen kokeilu, jossa välitetään todenmukaisia hankintasanomia Peppol-verkossa. Samalla PoC edistää hankkeen tavoitetta rakenteisten (Peppol) hankintasanomien käyttöönotosta.​

  PoC edistää rakennus- ja rakennustuoteteollisuuden digitalisaatiota tarjoten ratkaisuna mahdollisuuden yhtenäistää tiedonvälityksen liiketoiminta- ja tuotetietoa, alentaa tiedonkäsittelyn kustannuksia ja parantaa tiedon laatua. Tämä mahdollistaa muun muassa sen, että osapuolet voivat lähettää ja vastaanottaa standardeihin perustuvia rakenteisia sanomia.​

  Yleistyessään ratkaisu tehostaa hankintoihin liittyviä kuljetuksia ja muuta logistista käsittelyä, sekä mahdollistaa CO2-päästöjen vähentämisen toiminnan ennakoitavuuden kasvaessa.​

  PoC koskee rakennusteollisuudessa ostajina ja rakennustuoteteollisuudessa toimittajina työskenteleviä yrityksiä. Sillä on vaikutusta myös tuotetoimitusketjuihin osallistuville logistiikan alan yrityksille ja rakennusalan toimitusketjuja kehittävälle tutkimukselle, esimerkiksi Building 2030 konsortion hankkeille, Peppol-palveluntarjojille sekä Valtiokonttorille Peppol-viranomaisena.​

  PoCin tarkoituksena on tuottaa käytännön esimerkki siitä, mitä sähköisen liiketoimintatiedon käyttö ja välittäminen tarkoittaa rakennusteollisuudessa ja rakennustuoteteollisuudessa. Tulosten perusteella rakennusteollisuuden ekosysteemi kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan Peppol-sanomien tuotannolliseen käyttöön johtavat toimet. 

  PoCin tulokset julkistetaan kaikille avoimissa webinaareissa (tai vastaavissa) ja niiden aineistoina.​

  Osallistujat

  PoC toteutetaan MiniSuomi -ympäristössä yhteistyössä Fira Rakennus Oy:n, DBE Core Oy:n, Maventa Oy:n sekä Yrityksen digitalous -hankkeen kanssa.​

  Ajankohta

  Aloitus tammi-helmikuussa 2023​

  Lisätietoja Hannu Kivinen, Valtiokonttori,​ hannu.kivinen (at)valtiokonttori.fi

 • Verkkolaskulta vauhtia varastokirjanpitoon

  Kokeilun tarkoituksena on testata, miten tuotteen ja erätiedon kulkeminen osana verkkolaskua voisi helpottaa maatalous- ja pienyrittäjien sekä sidosryhmien, kuten valvontaviranomaisen työtä, ja keventää raportointia. Kokeilussa lisätään tuote ja erätieto verkkolaskulle ja kokeillaan mobiilia konekielistä lukemista, jolloin tietoa voisi hyödyntää varasto- ja lohkokirjauksissa sekä elintarviketuottajan jäljitettävyysraportoinnissa. Tämä sujuvoittaisi viljelijän arkea, kun kirjaukset voisi tehdä siellä missä työkin tehdään, eli esimerkiksi ladossa ja pelloilla. Kokeilussa tuotetaan ohje tuotteen erätiedon lisäämisestä eurooppalaiseen verkkolaskuformaattiin sekä demonstroidaan ratkaisun hyötyjä toimialalle ja sen sidosryhmille, muun muassa tuotteiden jäljitettävyysraportoinnissa.

  Osallistujat

  Kokeilu toteutetaan MiniSuomi -toteutuksena yhteistyössä KomKom Ky:n sekä ohjelmistotalo Suonentieto Oy:n kanssa.

  Ajankohta

  Aloitus helmikuussa 2023

  Lisätietoja: Johanna Kotipelto, Verohallinto, johanna.kotipelto (at) vero.fi

, Päivitetty 26.5.2023 klo 13:55