Meneillään olevat kokeilut

Tälle sivulle kokoamme meneillään olevia Yrityksen digitalous -hankkeen kokeiluja. Kun kokeilu on päättynyt, uutisoimme sen tuloksista ja siirrämme kokeilua koskevan kuvauksen toteutettujen kokeilujen sivulle.

 • Jäljitettävyys -kokeilu

  Tuote- ja elintarviketurvallisuus vaatii toteutuakseen prosesseja, joilla tuotteiden raaka-aineiden alkuperä voidaan jäljittää. Suomessa tuote- ja elintarviketurvallisuus on jo entuudestaan korkealla tasolla, mutta vaatimusten laajentuessa koskemaan muun muassa vastuullisuustietoja, kasvaa myös seurattavien tietojen määrä.

  Kesäkuussa 2023 voimaan tullut metsäkatoasetus luo uusia vaatimuksia Suomessa tapahtuvalle alku- ja jalostustuotannolle, kun tietyt raaka-aineet pitää jatkossa pystyä jäljittämään eräkohtaisesti ja varmentamaan, ettei niiden tuottamisessa ole hakattu metsää.

  Yrityksen digitalous -hankkeen kokeilussa selvitetään, voisiko Peppol-hankintasanomia hyödyntää metsäkatoasetuksen vaatimien alkuperätietojen kuljettamisessa läpi toimitusketjun, aina alkutuotannosta valvovien viranomaisten järjestelmiin saakka. Kokeilussa rakennetaan MiniSuomi-ympäristöön demo, jolla tiedon kulkemista havainnollistetaan.

  Osallistujat

  Verohallinto, Valtiokonttori/Peppol-viranomainen. Kokeilua tehdään yhteistyössä Food Data Finland -hankkeen kanssa.

  Toteutusajankohta

  10/2023 – 05/2024

  Lisätietoja

  Johanna Kotipelto, Verohallinto, johanna.kotipelto@vero.fi

 • Tiedonsiirron yhtenäisillä rajapinnoilla kohti yhden ilmoituskerran periaatetta

  Kokeilussa selvitämme, voidaanko tiedonsiirrolle määritellä yhteiskäyttöiset avoimet rajapintakuvaukset. Rajapintojen toimivuutta testaamme tiedon lähettämisessä ja vastaanottamisessa yritysten kesken ja viranomaisille. Rajapintojen avulla on tarkoitus välittää liiketoimintadokumentteja ja kirjanpidon tietoa vakioidusti.

  Tiedonsiirron testauksessa hyödynnämme MiniSuomi-alustaa, jonne kehitämme avointa testialustaa myös rajapintojen testaukseen. MiniSuomen testausympäristössä kehitettävä rajapintamääritys käyttötapauksineen on kokeilun edetessä kenen tahansa käytössä. Linkki testausalustaan lisätään myöhemmin.

  Tiedonsiirron yhtenäisen menettelyt tehostavat reaaliaikaisen tiedon saatavuutta ja tiedon hyödyntämistä yritysten omaan käyttöön ja viranomaisten lakisääteisiin ilmoituksiin. Samalla yritysten järjestelmäintegraatioiden tuottaminen helpottuu ja sitä kautta liiketoiminnan prosessien kehittäminen reaaliaikaisen tiedon perusteella. Kun tiedonsiirrolle on yhtenäiset menettelyt, yritysten monikertainen raportointi eri viranomaisille kevenee ja siten hallinnollinen taakka vähenee sekä raportointiprosessi yksinkertaistuu.

  Osallistujat

  Tilastokeskus ja Verohallinto.

  Kokeilukumppaneiden haku on päättynyt.

  Etsimme mukaan edelleen sidosryhmiä ja järjestelmätoimittajia osallistumaan rajapintojen kommentointiin ja yhteiskehittämiseen.  Lähtökohtaisesti osallistujille ei myönnetä erillistä korvausta. Osallistumalla pääset mukaan vaikuttamaan ratkaisuehdotusten ja yhteisten standardien kehittämiseen. Saat myös näkyvyyttä hankkeen viestintäkanavissa. Lisäksi hanke tarjoaa tukea teknisissä asioissa. Osallistuminen kokeiluun on hyvin joustavaa ja perustuu yhdessä sovittavaan yhteiskehittämiseen ja havaintojen jakamiseen.

  Ilmoittaudu mukaan: Etsimme liiketoimintajärjestelmiä kehittävien yritysten edustajia yhteistyöhön kommentoimaan rajapintamääritystä ja kuvaamaan rajanpinnan käyttötapauksia. Webropolilla luotu kysely (webropolsurveys.com)

  Ajankohta

  09/2023 – 01/2024

  Tavoitteet

  • Selvittää, onko mahdollista kehittää vakioidut rajapintamääritykset tiedonsiirtoon yritysten kesken sekä yritysten ja viranomaisten välillä liiketoimintadokumenttien ja kirjanpidon tiedoille.
  • Todentaa standardien rajapintamääritysten toimivuus yritysten kesken sekä yritysten ja viranomaisten välillä.
  • Selvittää ohjelmistojen kyvykkyys ottaa rajapintamääritykset käyttöön
  • Selvittää virastojen kyvykkyys ottaa rajapintamääritykset käyttöön
  • Selvittää standardien rajapintojen yhteiskäyttöisyys ja niiden hyödyt sekä käyttöönottokustannukset yrityksille ja ohjelmistotaloille.
  • Selvittää, miten standardit rajapinnat saadaan yleiseen käyttöön

  Lisätietoja kokeilusta:
  Elina Koskentalo, Arccos Consulting Oy, elina.koskentalo(at)arccos.fi
  Anttu Osanen, Verohallinto, anttu.a.osanen(at)vero.fi
  Mika Lassander, Tilastokeskus, mika.lassander(at)stat.fi

 • Peppol-koulutus

  Tällä hetkellä Peppol-hankintasanomien käytön suurin este on siihen liittyvän osaamisen puute. Kokeilun tarkoituksena on tuottaa konkreettinen käytännön esimerkki kouluttajille suunnatusta Peppol koulutusohjelmasta. Koulutuskokeilun avulla opitaan lisää siitä, miten digitalisaatioon liittyvä infrastruktuuri voidaan jalkauttaa Suomeen koulutusyhteistyöllä. Mallia voidaan hyödyntää myös muissa koulutuksissa.

  Osallistujat

  Valtiokonttori ja  Tieke Ry. Työpajoihin osallistuvat päivitetään myöhemmin. Kokeilu koskee kouluttamiseen keskittyviä organisaatioita ja yrityksiä. Ensimmäisessä vaiheessa kokeilun kohderyhmänä on julkisen sektorin organisaatioita kouluttavat kouluttajat, mutta myöhemmin myös yksityissektorin kouluttajat. Kouluttajien lisäksi kokeilusta hyötyvät myös loppukäyttäjät, eli tavalliset yritykset ja organisaatiot, jotka tarvitsevat koulutusta Peppoliin liittyen.

  Ajankohta

  Toukokuu 2023 – joulukuu 2023

  Tavoitteet

  • Koulutuskokeilulla edistetään ja nopeutetaan laaja-alaisen Peppol-koulutusohjelman rakentumista, joka taas tukee tarvittavan osaamisen syntymistä.
  • Osaamisen kasvaminen edistää digitalisaatiota tilauksesta-toimitukseen alueella.
  • Tarkoitus on, että kokeilu luo pohjaa myös kokeiluille, jotka keskittyvät loppukäyttäjien kouluttamiseen.
  • Kokeilun pohjakoulutusmateriaali tulee olemaan avoimesti saatavilla. Näin varmistetaan, että tarvittava tieto Peppolin käyttöönottoon ei ole vain yksinomaa maksullisten kouluttajien tiedossa.

  Kokeilutyöskentely käytännössä

  • Kokeilukumppani (Tieke ry) rakentaa koulutussuunnitelman ja -ohjelman kouluttajien kouluttamiseen
  • Koulutusohjelma saa syötteitä työpajasta,  pilottikoulutuksesta ja asiakasymmärryksestä
  • Ensimmäinen työpaja on 13.6.23.
  • Kokeilu on valmis, kun kouluttajilla on valmius oman asiakaskunnan kouluttamiseen tai todetaan, että aihe ei ole relevantti kouluttajan asiakaskunnalle.
  • Kokeilussa kerätään palautteet ja opit ylös kokoavassa työpajassa, jolla kehitetään koulutusohjelmaa.

  Lisätietoa kokeilusta:
  Noora Salonen, Valtiokonttori, noora.salonen@valtiokonttori.fi  Timo Simell, Tieke timo.simell@tieke.fi ja Merja Sjöblom, Tieke merja.sjoblom@tieke.fi

 • Kirjanpidon vakiomuotoisten tapahtumatietojen hyödyntäminen

  Kokeilun tavoitteena on todentaa, kuinka kirjanpidon vakiomuotoinen tapahtumatasoinen tieto palvelisi viranomaisten ja muiden tiedonhyödyntäjien, kuten tilintarkastajien ja rahoituslaitosten tarpeita ja voisi osin korvata useammalle eri viranomaiselle toimitettavaa raportointia. Tarkoituksena on keventää yritysten lainsäädännön velvoittamia hallinnollisia tiedonanto- sekä raportointivelvoitteita tulevaisuudessa. Selvitämme myös tiedon vakiomuotoista esittämistapaa, joka mahdollistaisi tiedon automatisoidun hyödyntämisen, myös yrityksen omissa järjestelmissä. Kokeilussa käytetään XBRL GL -määritystä tiedostomuotona. Tietosisällön vakiointi pohjautuu Liikekirjuri-tilikarttaan sekä muihin vakioitaviin lisäseurantakohteisiin.

  Osallistujat

  Verohallinto, Tilastokeskus sekä taloushallinnon palveluntarjoaja, tilintarkastusyhteisö ja PK-yrityksiä.

  Ajankohta

  04/2023 – 10/2023

  Tavoitteet

  • osoittaa, että määrämuotoinen ja tietosisällöltään vakioitu kirjanpidon tapahtumatasoinen tieto on riittävä erilaisten viranomaisraportointien esim. tuloverotuksen, arvonlisäverotuksen ja tilastoinnin ilmoitusten kattamiseksi
  • testata, miten asiakkailla käytössä oleva tilikartta ja vakioidut seurantakohteet toimivat viranomaisten tietotarpeiden kattamisessa
  • varmistua, että taloushallinnon asiantuntijoilla on kyvykkyys tuottaa mahdollisesti tarvittavia mäppäyksiä tilikarttojen ja vakioitujen seurantakohteiden välille
  • ymmärtää, mitä valmiuden kehittäminen vaatii ohjelmistotaloilta tuottaakseen tiedot ulos järjestelmästä yhteiskäyttöisessä muodossa
  • ymmärtää, kuinka hyvin kokeiltavat määritykset toimivat käytännössä sekä kuinka paljon työtä ehdotettu menettely aiheuttaa asiakasyrityksille ja ohjelmistotaloille sekä vastaavasti kuinka paljon hyötyjä siitä on saavutettavissa.

  Kokeilutyöskentely käytännössä

  Kirjanpidon tapahtumat tuotetaan XBRL GL-muotoon esimerkkitiedoston mukaisesti. Kokeiluun tarvitaan sekä synteettistä dataa, että aitoa dataa. Synteettinen aineisto on täysin keinotekoista ja siltä osin kokeilualustana on kaikille avoin MiniSuomi. Aidon datan osalta käsittelyä tehdään ainoastaan virastojen sisäisesti. Kokeilussa olevaa dataa käsitellään tietoturvallisesti. Järjestimme 22.9.2023 keskustelutilaisuuden ”Miten hyödynnän kirjanpidon vakiomuotoista tietoa”. Kerromme tuloksista uutisissa myöhemmin.

  Lisätietoa kokeilusta: Elina Koskentalo, Arccos Consulting Oy, elina.koskentalo (at) arccos.fi

 • Tilinpäätöstietojen tuottaminen digitaaliseen muotoon

  Kokeilulla selvitetään millä tavoin taloushallinnon järjestelmätoimittajat pystyisivät tuottamaan tilinpäätöksiä digitaaliseen eli rakenteiseen muotoon ja siirtämään tiedot rajapinnan kautta Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH). Kokeilussa koko tilinpäätöksen sisältö, tulos- ja taselaskelmat ja liitetiedot sekä muut tiedot, tuotetaan inline XBRL -muotoon. Kokeilussa halutaan myös ymmärtää millä tavoin yritykset pystyvät tuottamaan liitetietoja ja miten laajasti niiden sisältöjä kannattaa tuottaa digitaaliseen muotoon sekä miten tietoja voidaan hyödyntää. Lisäksi halutaan selvittää laajemmin inline XBRL-muotoisen raportoinnin käyttöönoton vaikutuksia.

  Osallistujat

  PRH, Tilastokeskus, Admicom Finland Oy ja Oscar Software Oy.

  Ajankohta

  03 – 11/2023

  Lisätietoja kokeilusta:
  Juho Mäkinen, PRH, juho.makinen(at)prh.fi
  Elina Koskentalo, Arccos Consulting Oy, elina.koskentalo(at)arccos.fi

 • Verkkolaskujen tiedonsiirto ja hyödyntäminen

  Kokeilussa testataan verkkolaskun teknistä tiedonvälitystä rajapinnan kautta operaattorilta tiedonkäyttäjille. Oleellista on, että aineisto on muutettavissa rakenteelliseen muotoon, jolloin sitä voidaan hyödyntää paremmin tilastoinnissa sekä kohdistaa alv-ilmoitukselle automaattisesti. Toinen kokeilussa selvitettävä asia on voiko Valtiokonttori toimia tiedon kerääjänä ja välittäjänä eri virastoille esimerkiksi tilastokeskukselle tai Verohallinnolle niiden tiedonsaantioikeuksien mukaisesti. Tämän kaltaisten tiedonvälityskanavien rakentaminen on osa Yrityksen digitalous –hankkeen ekosysteemityötä.

  Osallistujat

  Verohallinto, Tilastokeskus, Valtiokonttori, Posti Messaging Oy ja Tietoevry Finland Oy.

  Ajankohta

  Kevät-syksy 2023.

  Tavoitteet

  • todentaa, toimiiko verkkolaskujen tekninen tiedonvälitys rajapinnan välityksellä operaattorilta Valtiokonttorille
  • selvittää, toimiiko verkkolaskujen nouto rajapinnasta Tilastokeskukselle ja Verohallinnolle
  • selvittää verkkolaskusta saatavan tiedon käytettävyyttä viranomaisraportoinnissa
  • selvittää aidon liiketoiminta-aineiston eli verkkolaskusta saatavan tiedon toimivuus alv-ilmoituksen ja tilastoraportoinnin automaatiossa
  • tuottaa onnistuneesti alv-ilmoitus ja kuvata ne asiat, joiden tuottaminen on haastavaa
  • kuvata nykyinen toteutus tiedon hankinnasta eri viranomaisten käyttöön ja muutosten vaikutus

  Lue kokeilun tavoitteista tarkemmin: Kevyempää raportointia ja parempaa tilastointia verkkolaskun avulla, blogi 29.03.2023.

  Lisätietoja kokeilusta:
  Maria Eskelinen, Verohallinto, maria.eskelinen(at)vero.fi
  Mika Lassander, Tilastokeskus, mika.lassander(at)stat.fi
  Tomi Rusi, Valtiokonttori, tomi.rusi(at)valtiokonttori.fi

 • eOsoite-kokeilu lompakko- ja luottamusverkostoissa

  Yrityksen digitaalinen identiteetti, lompakot ja muut uudet tekniikat on  kokeiltava, jotta saadaan oikeita kokemuksia näiden käytöstä päätöksen teon tueksi.
  Yhteisissä prosessityöpajoissa määritetään ja valitaan sidosryhmien kanssa käyttötapaukset, joita lähdetään työstämään teknisessä kokeilussa.
  Tekninen kokeilu toteutetaan MiniSuomi-ympäristössä. MiniSuomeen luodaan lompakko- ja luottamusverkoston tekninen toteutus, jossa testataan yhdessä sidosryhmien kanssa yritysten identiteettiä eKuitinhankintasanomien ja muiden digitaalisten dokumenttien käyttämisessä.

  Osallistujat

  OP, Visma, Posti Messaging, Tieke, Tietoevry, CGI, Nordea, DVV, Finanssiala ry, Nexigroup, ReceiptHero, Kuntaliitto, Kesko, Danskebank, Trafore, Verohallinto ja Valtiokonttori

  Ajankohta

  Työpajat ja ensimmäinen vaihe: marras-joulukuu 2022. Seuraavaan vaiheeseen 2023 pääsee vielä mukaan.
  Lisätietoja: esko.kaarlonen (at) valtiokonttori.fi

, Päivitetty 1.12.2023 klo 16:24