Dataskyddsbeskrivning

Behandling av personuppgifter för företrädare av intressentgrupper för projektet Företagets digitala ekonomi

Ursprungligen upprättad den 10 februari 2022, ändringarna gällande den gemensamma registerföraren uppdaterades den dd.mm.2024. Den tekniska uppdateringsinformationen för dataskyddsbeskrivningen finns längst ner på sidan.

1 Personuppgiftsansvariga

Patent- och registerstyrelsen PRS (ansvarig myndighet för den gemensamma registerföraren)
Statskontoret
Skatteförvaltningen
Statistikcentralen
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Ovan nämnda myndigheter är gemensamma personuppgiftsansvariga i behandlingen av personuppgifterna för intressenterna i projektet Företagets digitala ekonomi.

2 Kontaktpersoner och kontaktuppgifter i frågor som rör behandling av personuppgifter

Patent- och registerstyrelsen, primär kontaktperson för personuppgiftsbehandling:
Erja Lohikoski, Projektet Företagets digitala ekonomi
Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors, 00091 PRH
erja.lohikoski(at)prh.fi
Tfn 029 509 5000, registratur(a)prh.fi

Kontaktuppgifter till andra myndigheter:

Statskontoret
Sörnäs strandväg, Helsinngfors
PB 14, 00054 STATSKONTORET
Tfn 0295 50 3000, registrator@statskontoret.fi

Skatteförvaltningen
Vääksyntie 4, Helsinki,
PB 325, 00052 VERO
Tfn 029 512 000, verohallinto(at)vero.fi

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
PB 123 00531 Helsinki
Tfn 0295 536 000, kirjaamo(at)dvv.fi

Statistikcentralen
Työpajankatu 13, 00022 TILASTOKESKUS
Tfn 029 551 2564, kirjaamo(at)stat.fi

3 Dataskyddsombud

Patent- och registerstyrelsen PRS
Tfn 029 509 5000 (växel)
tietosuojavastaava(at)prh.fi

Statskontoret
Tfn 0295 50 2000 (växel)
dataskyddsombud(at)statskontoret.fi

Skatteförvaltningen
Tfn 029 512 000 (växel)
verohallinto(at)vero.fi

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Tfn 02 9553 6000 (växel)
tietosuoja(at)dvv.fi

Statistikcentralen
Tfn 029 551 1000 (växel)
tietosuoja(at)stat.fi

4 Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter

1. Prenumerationer på nyhetsbrev (nyhetsbrev om projektet Företagets digitala ekonomi och prenumerationsblanketter för nyhetsbreven): Kundens kontaktuppgifter används endast för att skicka nyhetsbrev. PRS upprätthåller ett separat kundregister för distribution av nyhetsbrev i systemet för nyhetsbrev (inte i samband med webbplatsen). Kunden ger sitt samtycke genom att ange sina kontaktuppgifter på prenumerationsblanketten.

2. Svar på kundrespons: Kundens kontaktuppgifter används endast för att svara på responsen.

3. Besökaruppföljning: Som stöd för utvecklingen av webbplatsen samlar vi in statistik om användningen av webbplatsen med hjälp av cookies. Användarna identifieras dock inte utifrån de uppgifter som samlas in. Vi använder Siteimproves besökaruppföljning.

4. Anmälan till evenemang som projektet ordnar: Kontaktuppgifterna används för kontakter som gäller evenemangen, såsom för att underrätta om eventuella ändringar i tidtabellerna, för att sammanställa uppgifter om serveringsbeställningar (deltagarantal, specialdieter) och för att skicka responsenkäter. Uppgifterna används inte för andra ändamål.

5. Deltagande i samutvecklingen i projektet: Man kan anmäla sitt intresse för att delta i samutvecklingen i samband med att man anmäler sig till ett evenemang eller genom att meddela att man är intresserad att delta i ett experiment. Det finns en separat blankett för ansökan om att delta i experiment. De uppgifter som samlats in används av ekosystemets utvecklingsteam, som koordinerar samutvecklingen, och experimentbyrån som fungerar som stöd för utvecklingsteamet för kontakter med de som anmält sitt intresse. Uppgifterna används inte för andra ändamål.

6. Svar på projektets enkäter: Projektet genomför olika enkäter för att uppnå sina mål. Det beror på enkätens syfte huruvida respondenterna kan identifieras eller huruvida uppgifterna behandlas endast ur statistisk synvinkel. Uppgifterna används inte för andra ändamål än de som uppges i enkäten.

5 Registrets datainnehåll

1. Prenumeration på/annullering av nyhetsbrev (* = obligatorisk information): förnamn*, efternamn*, e-post*, organisation samt det eller de nyhetsbrev som man vill prenumerera på*.

2. Respons (allmän e-postadress): uppgifter om responsgivaren (inte obligatoriska), vanligtvis e-postadress och namn.

3. Besökaruppföljning (Siteimprove): Besökarens IP-adress utan identifierande uppgifter (=anonymiserad IP), varvid Siteimprove använder inte hela Ip-adressen, utan endast en del. Användaren kan välja inställningen do not track i webbläsaren, varvid Siteimprove inte registrerar ens den ovan nämnda informationen. Utifrån IP-adressen samlas information om användarens aktivitet på webbplatsen för besökaruppföljningen. Sådan information är till exempel navigering på webbplatsen, länkar, besökets längd och information om varifrån och hur man kommer till tjänsten och vart man går från tjänsten. Mer information om anonymisering av IP-adresser på Siteimproves engelskspråkiga supportsida Privacy Policy: Siteimprove Services.

4. Anmälan till evenemang (systemet för evenemangshantering Lyyti; *=obligatorisk uppgift): jag deltar ja/nej*, förnamn*, efternamn*, e-post*, mobiltelefonnummer (om man deltar på plats*), vill man få nyhetsbrev ja/nej, intresse för samutveckling.

5. Anmälan till samutveckling i samband med anmälan till evenemang (systemet för evenemangshantering Lyyti; *=obligatorisk uppgift): förnamn*, efternamn*, e-postadress*. Anmälan till experiment (Skatteförvaltningens Webropol-tjänst; *=obligatorisk uppgift) organisationens namn*, organisationens kontaktperson*, e-postadress*.

6. Enkäter (PRS, Skatteförvaltningens och Statskontorets Webropol-tjänster): Beroende på syftet med enkäten inga identifierande uppgifter alls eller om man kommer överens med respondenterna om uppföljningsintervjuer (*=obligatorisk uppgift) förnamn*, efternamn*, organisation*, roll/uppgift i organisationen, e-postadress*, telefonnummer*.

6 Regelmässiga informationskällor

Punkterna 1,2 och 4–6: Uppgifterna fås av kunden

Punkt 3: Uppgifterna samlas in med cookies. Användningen av dem beskrivs närmare i avsnitt 19.

7 Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Uppgifterna lämnas inte ut.

8 Regelmässigt utlämnande av uppgifter och överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifterna lämnas inte ut.

9 Principer för skydd av registret

Registret innehåller inget sekretessbelagt material.
Endast personer som befullmäktigats av den personuppgiftsansvarige har tillgång till de uppgifter som behandlas i datasystemen. Användarrättigheternas aktualitet kontrolleras regelbundet och onödiga rättigheter tas bort. Datanätet och de terminaler där registret finns är skyddade med tekniska åtgärder.

10 Uppgifternas förvaringstid/kriterier för hur förvaringstiden bestäms

1 (beställningar): Uppgifterna sparas i PRS kundregister för prenumerationer i systemet för nyhetsbrev och förvaras under tjänstens livscykel eller tills kunden meddelar att den annullerar prenumerationen. En länk för annullering finns i varje e-postmeddelande som skickas.

2 (respons): Uppgifterna förvaras endast under den tid som behandlingen av kundens ärende förutsätter, uppgifterna sparas inte i registret.

3 (besökaruppföljning): Uppgifterna sparas i 26 månader i Siteimproves tjänst för besökaruppföljning. När förvaringsperioden upphör raderas data automatiskt varje månad.

4 (anmälan till evenemang): Uppgifterna lagras i systemet för evenemangshantering högst fram till slutet av projektperioden den 31 december 2024.

5 (anmälan till samutveckling eller ansökan om deltagande i experiment): Uppgifterna förvaras högst fram till slutet av projektperioden den 31 december 2024.

6 (enkätsvar): Uppgifterna förvaras högst till och med slutet på projektperioden den 31 december 2024.

11 Information om automatiskt beslutsfattande (t.ex. profilering) samt om logiken i behandlingen och dess konsekvenser för den registrerade

Utifrån uppgifterna fattas inga beslut och görs ingen profilering.

12 Kontrollrätt

Begäran riktas i första hand till PRS:s kansli. Den registrerade har dock rätt att kontakta andra deltagande myndigheter också. Kontaktuppgifterna till myndigheternas register finns i avsnitt 2 i dataskyddsbeskrivningen.

13 Rättelse av uppgifter

Begäran riktas i första hand till PRS:s kansli. Den registrerade har dock rätt att kontakta andra deltagande myndigheter också. Kontaktuppgifterna till myndigheternas register finns i avsnitt 2 i dataskyddsbeskrivningen.

14 Rätt att motsätta sig behandling av uppgifter

Den registrerade har rätt att när som helst av skäl som hänför sig till hans eller hennes särskilda situation motsätta sig behandling av personuppgifter om honom eller henne, såsom profilering.

15 Rätt att begränsa behandling

Den registrerade har rätt att begränsa behandlingen av sina personuppgifter på det sätt som föreskrivs i artikel 18 i den allmänna dataskyddsförordningen.

16 Rätt att radera uppgifter

Begäran riktas i första hand till PRS:s kansli. Den registrerade har dock rätt att kontakta andra deltagande myndigheter också. Kontaktuppgifterna till myndigheternas register finns i avsnitt 2 i dataskyddsbeskrivningen.

17 Rätt att besvära sig

Den registrerade har rätt att besvära sig hos tillsynsmyndigheten, om han eller hon anser att den personuppgiftsansvarige har kränkt hans eller hennes rättigheter. Kontaktinformation till dataombudsmannens byrå.

18 Övriga eventuella rättigheter

Personuppgifter används eller lämnas inte ut för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring eller för marknads- och opinionsundersökningar eller för personmatriklar och släktforskning.

19 Användning av cookies

Vi använder s.k. cookies på vår webbplats. Det enda syftet med cookies är att tekniskt underlätta användningen av tjänsten. En cookie är en liten textfil som skickas till och förvaras på användarnas datorer och som gör det möjligt för administratören att identifiera sådana som ofta besöker webbplatsen och på så sätt underlätta användningen av webbplatsen.

Cookies skadar inte användarnas datorer eller filer. Om en användare som besöker vår webbplats inte vill att vi ska få ovan nämnda information med hjälp av cookies, går det att stänga av cookie-funktionen i de flesta webbläsare. Till exempel i Chrome kan man göra detta genom att välja menyn ”Anpassa och kontrollera”, alternativet ”Inställningar” och alternativet ”Säkerhet och integritet”.

Det är dock bra att beakta att cookies kan vara nödvändiga för att vissa webbplatser och tjänster som vi upprätthåller ska fungera korrekt.

Mer information om cookies: Siteimprove’s Cookie Notice and Information. (Länk till Siteimproves supportsida på engelska.)

, Uppdaterad 8.3.2024 kl. 11:50