Företagets digitala identitet – vad är det?

Företagets digitala identitet består av uppgifter om företaget. Till den digitala identiteten hör bland annat företagets basuppgiftsmodell, som är ett gemensamt överenskommet, utvecklat och formbundet informationsinnehåll som grundar sig på företagets basuppgifter. I det skede då företaget grundas är basuppgifterna till exempel namn, adress, hemort och språk, och efter registreringen i handelsregistret är basuppgifterna FO-nummer, anteckning i förskottsuppbördsregistret och momsnummer. Även nätfaktureringsadressen kan höra till informationsinnehållet och, beroende på affärsverksamheten, LEI-koden. Nyttighetsmodeller, patent och varumärken som ägs av företaget kan också ingå i informationsinnehållet.

När ett företag har en digital identitet uppstår nyttan då olika organisationer och deras program förstår företagets basuppgifter på precis samma sätt. Det möjliggör överföring av information i maskinläsbar form och i realtid, till exempel kan leverantörsuppgifter kontrolleras automatiskt i Företags- och organisationsdatasystemet.

Med digital identitet avses alltså en formbunden, maskinläsbar sammanställning av företagets uppgifter: vem och vad företaget är. Ett formbundet informationsinnehåll gör att en ny typ av digital identifiering kan införas vid sidan av de nuvarande identifieringarna. Utifrån den digitala identiteten skulle det vara möjligt att identifiera företaget i betydligt mer omfattande användningssituationer än för närvarande.

Vad är företagets digitala identitet inte:

  • “Något nytt system”
  • Ny identifieringslösning
  • Stark ny identifierare som beviljas av myndigheterna
  • Obligatorisk identifierare

Den digitala identiteten ersätter inte FO-numret och inte heller någon annan identifierare som beviljas av myndigheterna. Den digitala identiteten bestämmer inte heller på vilket sätt tillstånd eller behörigheter för informationsdelning ska beviljas. Dessutom ersätter den inte behovet av Suomi.fi-fullmakter, men kan stärka tjänstens ställning genom att utvidga fullmaktsmöjligheterna så att de täcker situationer som inte har specificerats på förhand i en snabbt föränderlig värld.

, Uppdaterad 11.3.2022 kl. 09:17