Genomförda experiment

På den här sidan finns alla experiment som genomförts i projektet Företagets digitala ekonomi och resultaten från dem.

Bekanta dig med experimenten: klicka på rubriken och läs mer.

 • Bankernas process för kundkännedom – Know Your Customer (KYC)

  Bankerna följer vissa rutiner för kundkännedom (Know Your Customer, KYC) bland annat i samband med att ett företag blir kund och öppnar ett bankkonto. I projektet Företagets digitala ekonomi utreddes med hjälp av försök hur man med hjälp av företagets digitala plånbok kan underlätta fullgörandet av de förpliktelser som uppkommer för banken enligt lagstiftningen om kännedom om företagskunder.

  Bankerna har en lagstadgad skyldighet att känna sina kunder. Dessutom strävar man efter att identifiera kunden även av orsaker som hänför sig till riskhantering.  När ett bankkonto ska öppnas lämnar företaget olika dokument till banken. Dessa dokument handlar särskilt om företagets ekonomiska situation, ägarstruktur och verkliga förmånstagare.  Inom projektet Företagets digitala ekonomi gjordes en kartläggning av nuläget om vilka uppgifter bankerna begär och behöver när de öppnar ett nytt kundförhållande och vilka smärtpunkter som finns i dessa uppgifter.

  Många handlingar med anknytning till kundkännedom är i pappersform och det finns fortfarande manuella skeden vid inlämnandet och behandlingen av dem i banken. Detta medför kostnader, tar mycket tid för personalen och orsakar styva processer.

  I försöket utreddes om handlingar i anslutning till KYC-processen kan visas upp som elektroniska attributintyg i företagets eIDAS-plånbok. Försöket gjordes med syntetiska uppgifter i testområdet MiniSuomi. I försöket gav Mini-PRS (Patent- och registerstyrelsen), som byggts upp i MiniSuomi, testföretaget ett handelsregisterutdrag och ett utdrag ur förmånstagarregistret. Testföretaget visade upp det i sin plånbok i Mini-Banken i MiniSuomi.

  Läs KYC-bloggen och se videon (på finska)

  Försöket kopplade till målet i projektet Företagets digitala ekonomi att göra det möjligt att grunda ett företag och driva det digitalt samt skapa en digital identitet för företaget. Målet med projektet är att undersöka fördelarna med en eIDAS-kompatibel digital plånbok för företag.

  Tidpunkt

  Försöket genomfördes 1.1–31.3.2024

  Deltagare

  Skatteförvaltningen

  Mer information

  Heini Heinonen, heini.heinonen (at) stat.fi

 • Att grunda ett aktiebolag digitalt i ett annat nordiskt land

  I den första fasen testas grundandet av aktiebolag i ett annat nordiskt land (till exempel från Norge till Finland eller tvärtom) genom att så långt som möjligt utnyttja befintliga nationellla mekanismer i handelsregistret, utan digitala företagsplånböcker eller förtroendenätverk på hög nivå.

  Användningsfall:
  a) en person grundar ett företag i ett annat land
  b) ett aktiebolag grundar ett dotterbolag i ett annat land

  Testplattformarna är Virtual Finland Testbed och MiniSuomi, och med dem simuleras potentiella framtida API-gränssnittstjänster. Testresultaten gås igenom på ett webbinarium på engelska som Virtual Finland ordnar den 4 april kl. 10–11.

  Experimentpartner

  Nordic Smart Government and Business (ägare), Virtual Finland (finansiär och draglok), projektet Företagets digitala ekonomi (uppföljning och kunskapsinhämtning)

  Tidpunkt

  December 2022–

  Mer information om experimentet: tapani.makela(at)vero.fi

 • Utnyttjande av konceptet för företagsplånböcker i företagsverksamheten

  Gemensamt experiment mellan Norge, Sverige och Finland i MiniSuomi-miljön. I experimentet testas med hjälp av testdata kapaciteten för digitala företagsplånböcker och hur plånböckerna skulle kunna utnyttjas.

  Experimentpartner

  BrØnnØysundregistrene (NO)
  Bolagsverket (SE)
  Projektet Företagets digitala ekonomi (FI)
  Finansministeriet (FI)

  Tidpunkt

  Tidtabellen är bunden till EUDI wallet-konsortiets pilotprojekt.

  Ett Proof-of-Concept (PoC)-test har genomförts

  • Hur kan ett svenskt företag be om basinformation av ett finländskt företag och tvärtom
  • Var finns informationen och vem överlåter den
  • Användningsfall, demon av den tekniska lösningen och presentation av resultaten
  Mer information om experimentet: mikael.afhallstrom(at)vero.fi

 • Tillhandahållande av eKvitto vid statens ämbetsverk

  Uppgiften var att sammanställa kraven för tillhandahållande av eKvitton vid bokföringsenheterna för att eKvitton ska kunna erbjudas och testas i köpsituationer.

  Experimentet grundade sig på kravet att bokföringsenheterna skickar eKvitton endast om kunden har ingått ett eKvitto-avtal med en eKvitto-operatör.

  Deltagare
  Patent- och registerstyrelsen, CPU, ReceiptHero, Valtori och Stadskontoret

  Tidpunkt
  December 2022

  Mer information om experimentet: pirjo.ilola(at)valtiokonttori.fi

 • Utnyttjande av informationen i eKvitton

  Sammankoppling av kvitton från kortinköp med kortfakturan i inköpsfakturasystemet.

  I experimentet skapades också en modellrapport av de inköpsrader i kortfakturan, för vilka eKvitto inte har erhållits. Tack vare detta underlättas kontrollen av kortfakturor i inköpsfakturasystemet.

  Deltagare

  Polisen, Valvira och Statskontoret

  Tidpunkt

  December 2022

  Mer information om experimentet: pirjo.ilola(at)valtiokonttori.fi

 • Peppol Service Metadata Publisher (SMP) och Findy-experimentet

  Alla Peppol-användare meddelar sina uppgifter som gäller meddelandemottagningen i Service Metadata Publisher-tjänsten, dvs. SMP. Dessa uppgifter är mottagningsadresserna och de meddelanden och processer som stöds.

  Med Peppol SMP- och Findy-experimentet kunde man påvisa att det är möjligt att upprätthålla också den adressinformation som Findy behöver i SMP. Dessutom säkerställde man att datainnehållet i Peppol-meddelanden kan användas för att bilda de datamängder (credentials) som förtroendenätverken använder.

  Deltagare

  Posti, TietoEvry, OP och projektet Företagets digitala ekonomi

  Tidtabell

  Våren 2021

  Mer information

  Tapani Turunen, tapani.turunen (a) valtiokonttori.fi

 • Nätfaktura av engångskaraktär till konsumenter

  Utöver samarbetet med bankerna inledde Apix Messaging Oy, Isolta Oy, MobilePay Finland Oy och representanter för Statskontoret testning av engångsnätfakturor i december 2021. Målet var att påvisa att man från Isolta Oy:s faktureringsprogram Arkhimedes kan skicka nätfakturor till konsumenters MobilePay-applikation och att utreda hurdana ändringar som skulle behövas i fakturaförmedlingen. Apix fungerade som nätfakturaförmedlare. I januari 2022, efter lyckad testning, förmedlades de första nätfakturorna av engångskaraktär till konsumenter.

  Deltagare

  Apix Messaging Oy, Isolta Oy, Mobilepay Oy och Statskontoret

  Tidpunkt

  Januari 2022

  Mer information

  Tomi Rusi, Statskontoret tomi.rusi (a) valtionkonttori.fi

  Läs Tomi Rusis blogg 21.3.2022 om engångsfakturering av konsumenter

 • Experiment om att skicka information över statsgränserna inom Peppol-nätverket

  Mellan våren 2021 och våren 2022 ordnade Statskontoret och Skatteförvaltningen tre experiment där man testade att skicka produktförteckningar, nätfakturor och beställningsmeddelanden över statgränserna inom Peppol-nätverket.

  Peppol är ett nätverk som föreningen OpenPeppol har utvecklat, där olika aktörer kan förmedla elektroniska affärsdokument till varandra. Experimenten genomfördes i samarbete med programmet Nordic Smart Government and Business (NSG&B). Bekanta dig med Peppol-infopaketet och Peppol-utbildningsmaterialet.

  NSG&B: Grändöverskridande testning av Peppol-produktförteckningar

  Man påvisade att programvaruhusen har färdighet att skicka Peppol-produktkataloger (catalog) till varandra över gränser. Man påvisade att man kan skicka information om miljöansvar (Green data) i Peppol-meddelanden.

  Deltagare: Statskontoret, Skatteförvaltningen
  Tidpunkt: våren 2021

  NSG&B: Grändöverskridande testning av Peppol-nätfaktureringsmeddelande

  Man påvisade att programvaruhusen har färdighet att skicka Peppol-nätfakturor till varandra över gränser.

  Deltagare: Statskontoret, Skatteförvaltningen
  Tidpunkt: hösten 2021

  NSG&B: Gränsöverskridande testning av Peppol-beställningsmeddelande

  Statskontoret och Skatteförvaltningen deltog i ett experiment där man påvisade att programvaruhusen har färdighet att skicka Peppol-beställningsmeddelanden till varandra över gränser.

  Deltagare: Statskontoret, Skatteförvaltningen
  Tidpunkt: våren 2022

  Alla tre experiment gav värdefull information om registreringen av mervärdesskatten med skattebehandlingskoder (VAT Tax Category Code) och orsakskoder för skattefrihet (VATEX Reason Code) i dokumenten. Dessa bidrar till att utveckla registreringen av mervärdesskatten i dokumenten och stödjer förberedelsen av det nya mervärdesskattedirektivet (VIDA, Vat in the Digital Age – Moms och digitalisering).

  Mer information

  Pirjo Ilola, Statskontoret pirjo.ilola (at) valtiokonttori.fi och Pasi Sinervo, Skatteförvaltningen pasi.sinervo (at) vero.fi

  Läs nyheten om NSG&B:s experiment med nätfaktura och beställningsmeddelande

 • Peppol-utbildning 

  En utbildningsförsök genomfördes eftersom den största hindret för användningen av Peppol-inköpsmeddelanden för närvarande är bristen på kompetens inom området. Utbildningsförsöket genomfördes i samarbete mellan Statskontoret och TIEKE Ry, som planerade och byggde en utbildningsmodell riktad till utbildare och testade den med en målgrupp bestående av utbildningsorganisationer. Utbildare spelade en central roll i att öka kompetensen hos andra grupper, såsom slutanvändare och tjänsteleverantörer.

  Syftet var att producera ett konkret praktiskt exempel på en Peppol-utbildningsprogram riktad till utbildare. Den utvecklade modellen och lärdomarna från försöket delas öppet så att andra intresserade av att utbilda utbildare kan dra nytta av den. På så sätt främjar vi och påskyndar utvecklingen av bred kompetens inom Peppol i Finland.

  Utbildningsmodell

  Målet med utbildningen var att ge en så omfattande bild som möjligt av Peppols bakgrund, potentiella fördelar för organisationer, Peppols processer, införande av Peppol och hur introduktionen bör genomföras för personalen.

  Försöket inleddes officiellt i maj 2023. En öppen workshop förberedande för utbildningen hölls den 13 juni 2023. En pilotutbildningsserie hölls i slutet av oktober till november. En workshop fokuserad på insamling av lärdomar hölls den 15 november 2023. Försöket avslutades enligt plan i slutet av november 2023. Helheten genomfördes som distansutbildning, och deltagarna hade möjlighet att ställa frågor och kommentera under utbildningen. Utbildningen genomfördes i sessioner på cirka två timmar vardera, med innehåll som täckte 1: Peppols grundläggande principer, 2: Processer, 3: Integration och 4: Införande av Peppol och personalutbildning.

  Utbildare och slutanvändare kan fritt använda material från pilotutbildningen. Materialet är öppet tillgängligt på Tiekes webbplats och YouTube-kanal på finska.

  Pilotutbildning 1:

  Pilotutbildning 2:

  Pilotutbildning 3:

  Pilotutbildning 4:

  Förändringsledning Programvaruföretagens roll Operatörskrav Samtidigt pågick ett kundförståelseprojekt, där insikter samlades in för att användas i utbildningsmodellen och innehållet.

  Resultat av försöket

  Den utvecklade utbildningsmodellen för utbildare fungerade i allmänhet bra för sitt syfte.

  Förbättringsområden inkluderar att minska integrationsdelen, ge fler exempel på Peppol-processer och skapa en egen webbsida för utbildningen för att bättre möta utbildarnas behov och genomsnittliga kunskapsnivå.

  En överraskande insikt från försöket var att utbildningsorganisationer var försiktiga med att delta i det nya ämnet och lärandet. I försöket identifierades de inte som proaktiva pionjärer. Slutrapporten innehåller rekommendationer för att lösa detta.

  Kundförståelseprojektet samlade in mycket användbar information för framtiden.

  Slutsatser

  Kunskapen om Peppol är fortfarande mycket begränsad. Att öka kompetensen inom Peppol är nödvändigt för att Peppol-inköpsmeddelanden ska användas brett i samhället. Projektteamet rekommenderar ett nytt försök som fokuserar på att utbilda slutanvändare, så att utbildningsmodellen för utbildare kan förbättras ytterligare.

  Mer information om försöket:

  Noora Salonen, Valtiokonttori, noora.salonen@valtiokonttori.fi 

, Uppdaterad 24.4.2024 kl. 11:03