Pågående experiment

På den här sidan sammanställer vi pågående experiment i projektet Företagets digitala ekonomi.

När ett experiment avslutas, informerar vi om resultaten och flyttar beskrivningen av experimentet till sidan för genomförda experiment.

 • Dataöverföring med enhetliga gränssnitt mot principen om en anmälan

  I experimentet kommer vi att ta reda på om delade öppna gränssnittsbeskrivningar kan definieras för dataöverföring. Vi testar funktionaliteten i gränssnitten i att skicka och ta emot information mellan företag och till myndigheter. Syftet med gränssnitten är att överföra affärsdokument och redovisningsinformation på ett standardiserat sätt.

  Vid testning av dataöverföring använder vi MiniSuomi-plattformen, där vi utvecklar en öppen testplattform även för att testa gränssnitt. Allt eftersom experimentet fortskrider kan vem som helst använda gränssnittsspecifikationen och använda fall som utvecklats i MiniSuomis testmiljö. En länk till testplattformen kommer att läggas till senare.

  De enhetliga rutinerna för dataöverföring ökar tillgången till realtidsinformation och utnyttjandet av information för företagens eget bruk och för lagstadgade underrättelser från myndigheter. Samtidigt blir det lättare att ta fram företagssystemintegrationer och därigenom utveckla affärsprocesser baserade på realtidsinformation. När det finns enhetliga rutiner för dataöverföring lättas företagens multipla rapportering till olika myndigheter och därmed minskar den administrativa bördan och rapporteringsprocessen förenklas.

  Deltagare

  Statistikcentralen och Skatteförvaltningen.

  Timing

  09/2023 – 01/2024

  Mål

  • Ta reda på om det är möjligt att utveckla standardgränssnittsspecifikationer för dataöverföring mellan företag och mellan företag och myndigheter för affärsdokument och redovisningsinformation.
  • Verifierar funktionaliteten hos standardgränssnittsspecifikationer mellan företag och mellan företag och myndigheter.
  • Bestämmer programvarans förmåga att implementera gränssnittsspecifikationer
  • Bestäm byråernas förmåga att implementera gränssnittsspecifikationer
  • Ta reda på interoperabiliteten för standardgränssnitt och deras fördelar, samt implementeringskostnader för företag och programvaruhus.
  • Ta reda på hur standardgränssnitt kan göras tillgängliga för allmänt bruk

  Mer information om experimentet:
  Elina Koskentalo, Arccos Consulting Oy, elina.koskentalo(at)arccos.fi
  Anttu Osanen, Verohallinto, anttu.a.osanen(at)vero.fi
  Mika Lassander, Tilastokeskus, mika.lassander(at)stat.fi

 • Utnyttjande av bokföringens standardtransaktionsdata

  Syftet med experimentet är att verifiera hur bokföringens standardinformation på transaktionsnivå skulle tjäna myndigheters och andra dataanvändares behov, såsom revisorer och finansinstitut, och delvis skulle kunna ersätta rapportering till flera olika myndigheter. Syftet är att i framtiden lätta på företagens administrativa anmälnings- och rapporteringsskyldighet. Vi undersöker också ett standardiserat sätt att presentera informationen, vilket skulle möjliggöra ett automatiserat utnyttjande av informationen, även i företagets egna system.

  I experimentet används XBRL GL som filformat. Standardiseringen av datainnehållet grundar sig på Liikekirjuri-kontoplanen och andra uppföljningsobjekt som kan standardiseras.

  Deltagare

  Skatteförvaltningen, Statistikcentralen och tjänsteleverantören för finansförvaltningen, revisionsbyrån och små och medelstora företag.

  Tidpunkt

  04/2023 – 10/2023

  Målsättningar

  • påvisa att formbunden information från bokföringen på transaktionsnivå och med ett standardiserat datainnehåll är tillräcklig för olika myndighetsrapporteringar, t.ex. för redovisning av inkomstbeskattningen och mervärdesbeskattningen och för statistikföringen
  • testa hur den kontoplan som kunderna använder och standardiserade uppföljningsobjekt fungerar för att täcka myndigheternas informationsbehov
  • säkerställa att experterna inom ekonomiförvaltningen har färdighet att vid behov sammanpassa kontoplaner och standardiserade uppföljningsobjekt
  • förstå vad beredskapsutvecklingen kräver av programvaruhusen för att få ut informationen ur systemet i en form som tillåter samanvänding
  • förstå hur väl de bestämningar som testas fungerar i praktiken och hur mycket arbete det föreslagna förfarandet orsakar kundföretagen och programvaruhusen men också hur stora fördelar man kan få.

  Experimentarbetet i praktiken

  Bokföringstransaktionerna skapas i XBRL GL-format i enlighet med en exempelfil. I experimentet behövs både syntetiska data och genuina data. De syntetiska data är helt konstgjorda och i fråga om dem är experimentplattformen MiniSuomi, som är öppen för alla. Genuina data behandlas endast internt vid ämbetsverken. Data som ingår i experimentet behandlas datasäkert.

  Mer information om experimentet:
  Elina Koskentalo, Arccos Consulting Oy, elina.koskentalo (at) arccos.fi

 • Bokslutsinformation i digital form

  Med experimentet utreds på vilket sätt leverantörerna av ekonomiförvaltningssystem skulle kunna producera digitala, dvs. strukturerade, bokslut och överföra information via ett gränssnitt till Patent- och registerstyrelsen (PRS). I experimentet produceras bokslutets hela innehåll, resultat- och balansräkningen och noterna samt övriga uppgifter i inline XBRL-format.

  Syftet med experimentet är också att förstå på vilket sätt företag kan producera noter, i hur stor omfattning det är värt att producera innehållet i dem i digital form och hur informationen kan utnyttjas. Dessutom vill vi mer omfattande utreda effekterna av införandet av rapportering i XBRL-format.

  Deltagare

  PRS, Statistikcentralen, Admicom Finland Oy och Oscar Software Oy.

  Tidpunkt

  03 – 11/2023

  Mer information om experimentet:
  Juho Mäkinen, PRS, juho.makinen(at)prh.fi
  Elina Koskentalo, Arccos Consulting Oy, elina.koskentalo(at)arccos.fi

 • Överföring av informationen i nätfakturor och utnyttjande av den

  I experimentet testas den tekniska förmedlingen av information i nätfakturor via gränssnitt från operatören till de som använder informationen. Det väsentliga är att materialet kan omvandlas till strukturerad form, för då kan det utnyttjas bättre i statistikföringen och hänföras automatiskt till momsanmälan.

  I experimentet utreds också om Statskontoret kan fungera som den som samlar in och förmedlar information till olika ämbetsverk, till exempel Statistikcentralen eller Skatteförvaltningen i enlighet med deras rätt till informationsåtkomst.

  Byggandet av informationsförmedlingskanaler av den här typen är en del av ekosystemarbetet i projektet Företagets digitala ekonomi.

  Deltagare

  Skatteförvaltningen, Statistikcentralen, Statskontoret, Posti Messaging Oy och Tietoevry Finland Oy.

  Tidpunkt

  Våren–hösten 2023.

  Målsättningar

  • utreda om den tekniska överföringen av informationen i nätfakturorna via gränssnittet från operatören till Statskontoret fungerar
  • utreda om det lyckas att hämta nätfakturorna från gränsnittet till Statistikcentralen och Skatteförvaltningen
  • utreda hur användbar informationen i nätfakturan är i myndighetsrapporteringen
  • utreda hur genuint affärsmaterial, dvs. informationen i nätfakturan, fungerar i automatiseringen av momsanmälan och statistikrapporteringen
  • producera momsanmälningar och beskriva de aspekter som orsakar utmaningar
  • beskriva det nuvarande genomförandet för att skaffa information för olika myndigheters bruk och ändringarnas effekter

  Mer information om experimentet:

  Experimentets målsättningar mer detaljerat: Lättare rapportering och bättre statistikföring med hjälp av nätfaktura, blogg 29.3.2023.

  Maria Eskelinen, Skatteförvaltningen, maria.eskelinen(at)vero.fi
  Mika Lassander, Statistikcentralen, mika.lassander(at)stat.fi
  Tomi Rusi, Statskontoret, tomi.rusi(at)valtiokonttori.fi

 • eAdress-experiment i plånboks- och förtroendenätverken

  Företagets digitala identitet, plånböcker och andra nya tekniker måste  testas för att man ska få genuina erfarenheter av användningen av dem som stöd för beslutsfattandet.
  Användningsfall definieras och väljs ut tillsammans med intressentgrupper i gemensamma workshoppar och dessa bearbetas i ett tekniskt experiment.
  Det tekniska experimentet genomförs i MiniSuomi-miljön. Plånboks- och förtroendenätverket genomförs tekniskt i MiniSuomi och man testar där tillsammans med intressentgrupper företagens identitet i användningen av  eKvittoupphandlingsmeddelanden och andra digitala dokument.

  Deltagare

  OP, Visma, Posti Messaging, Tieke, Tietoevry, CGI, Nordea, MDB, Finanssiala ry, Nexigroup, ReceiptHero, Kommunförbundet, Kesko, Danskebank, Trafore, Skatteförvaltningen och Statskontoret

  Tidpunkt

  Workshoppar och den första fasen: november–december 2022. Det är ännu möjligt att delta i den följande fasen som genomförs 2023.
  Mer informaton: esko.kaarlonen (at) valtiokonttori.fi

 • PoC för byggindustrin med Peppol-upphandlingmeddelanden

  Målen för PoC (Proof-of-Concept) är att påvisa att Peppol-nätverket och användningen av standardiserad produktinformation fungerar i bygg- och byggproduktindustrin, samt att bedöma effekterna av elektroniskt informationsutbyte genom att använda erfarenheterna från PoC. I samband med PoC genomförs också ett tekniskt experiment där sanningsenliga upphandlingsmeddelanden förmedlas i Peppol-nätverket. Samtidigt främjar PoC projektets mål i fråga om att införa strukturerade (Peppol)-upphandlingsmeddelanden.​

  PoC främjar digitaliseringen av bygg- och byggproduktindustrin genom att göra det möjligt att förenhetliga affärs- och produktinformationen i informationsförmedlingen, sänka kostnaderna för informationsbehandlingen och förbättra informationens kvalitet. Detta möjliggör bland annat att parterna kan skicka och ta emot struktuerade meddelanden som baserar sig på standarder.​

  Då den blir vanligare effektiviserar lösningen transporterna kopplade till upphandlingarna och annan logistisk behandling, samt möjliggör minskade Co2-utsläpp då verksamheten blir mer förutsägbar.​

  PoC gäller företag som är köpare inom byggindustrin och företag som är leverantörer inom byggproduktindustrin. PoC har inverkan också på de företag i logistikbranschen som är en del av produktleveranskedjan och på den forskning som utvecklar leveranskedjorna inom byggbranschen, till exempel projekten inom Building 2030-konsortiet, Peppol-tjänsteleverantörerna och Statskontoret i egenskap av Peppol-myndighet.​

  Syftet med PoC är att ta fram ett praktiskt exempel på vad användning och förmedling av elektronisk affärsinformation innebär i byggindustrin och byggproduktindustrin. Utifrån resultaten kan ekosystemet för byggindustrin planera och genomföra åtgärder som leder till produktionsanvändning av Peppol-meddelanden. 

  Resultaten av PoC offentliggörs i workshoppar (eller motsvarande) som är öppna för alla och i form av material från dessa.​

  Deltagare

  PoC genomförs i MiniSuomi-miljön i samarbete med Fira Rakennus Oy, DBE Core Oy, Maventa Oy och projektet Företagets digitala ekonomi.​

  Tidpunkt

  Start i januari–februari 2023​

  Mer information Hannu Kivinen, Statskontoret,​hannu.kivinen (at)valtiokonttori.fi

 • Fart på lagerbokföringen med nätfaktura

  Syftet med experimentet är att testa hur produktinformation och batchinformation som en del av nätfakturan skulle kunna underlätta jordbrukarnas, småföretagarnas och intressentgruppernas, såsom tillsynsmyndigheternas, arbete och förenkla rapporteringen. I experimentet läggs produkt- och batchinformationen till i nätfakturan och sedan testas mobil läsning på maskinspråk, varvid informationen skulle kunna utnyttjas i lager- och segmentregistreringar och i livsmedelsproducenters spårbarhetsrapportering. Detta skulle underlätta jordbrukarens vardag i och med att registreringarna skulle kunna göras där som arbetet utförs, dvs. i lador och på åkrar. I experimentet utarbetas en anvisning om att skapa batchinformation om produkter i det europeiska nätfakturaformatet. Dessutom demonstreras lösningens fördelar för branschen och dess intressentgrupper, bland annat spårbarhetsrapporteringen om produkter.

  Deltagare

  Experimentet gemomförs i MiniSuomi i samarbete med KomKom Ky och programvaruhuset Suonentieto Oy.

  Tidpunkt

  Start i februari 2023

  Mer information: Johanna Kotipelto, Skatteförvaltningen, johanna.kotipelto (at) vero.fi

, Uppdaterad 1.12.2023 kl. 16:23