För företag

Projektets vision är att företag i framtiden ska kunna överföra affärsinformation och information som behövs för att sköta ärenden hos myndigheter digitalt. När företagets hela livscykel är digitaliserad och företaget använder en digital identitet är handeln och myndighetsrapporteringen tillförlitlig och trygg.

Företagens verksamhet underlättas när även affärsverifikat – beställningar, fakturor och kvitton – kan skapas elektroniskt och i maskinläsbar form. Informationen i dessa digitala dokument och verifikat överförs automatiskt mellan systemen. Digitaliseringen möjliggör också till exempel automatisk överföring av konteringsuppgifterna i eKvitton och nätfakturor till bokföringen.

Företagen kan få ekonomiförvaltningens rapporter i realtid som stöd för sitt beslutsfattande. Då företagen har en digital identitet är det också lättare att kontrollera affärspartnernas tillförlitlighet.

När bokföringen är maskinläsbar kan företaget också sköta lagstadgade anmälningar och rapporter till myndigheterna i enlighet med engångsprincipen.

Företagets digitala ekonomi utvecklas tillsammans med myndigheter, intressentgrupper och den privata sektorn. I det gemensamma utvecklingsarbetet beaktas olika företagsformer, näringsidkare och intressentgrupper.

Bekanta dig med företagares erfarenheter av nätfakturering