eKvittot underlättar ekonomihanteringen i vardagen

eKvittot automatiserar överföringen av kvittouppgifter, eftersom informationen på det digitala eKvittot automatiskt kopplas till kontotransaktionen. För att detta ska vara möjligt måste informationen på kvittot förmedlas i strukturerad form så att olika program och dataanalyssystem kan utnyttja den. På så sätt kan köparen dela vald information på kvittot med önskade partner, såsom företagare, konsumenter, skattemyndigheter och finansinstitut.

I eKvittots struktur finns färdigt formbunden produktinformation och mervärdesskattesatsen för varje produkt. När man till exempel gör inköp med betaltidskort behövs inte längre ett papperskvitto eller att man skannar kvittot och överför det i det system där kostnaderna konteras, kontrolleras och skickas vidare för godkännande. Med informationen i eKvitto kan man automatisera konteringen och momsspecifikationen.

Konkreta fördelar med eKvitto

 • eKvittot minskar det manuella arbetet inom ekonomiförvaltningen, så det blir tid över för till exempel noggrannare analyser och prognoser.
 • Aktuell ekonomisk information kan användas som stöd för beslutsfattandet.
 • Kvittona är alltid i gott förvar.
 • Kvittonas läsbarhet förändras inte.
 • Då manuellt införande av information på många olika platser faller bort, minskar också möjligheten till fel.
 • Genom att införa eKvitto får företagets ekonomiförvaltning ta del av fördelarna med automation.
 • eKvitto minskar den pappersmängd som behövs i ekonomiförvaltningen och bidrar till att agera ansvarsfullare och miljövänligare.

I nedanstående video visas fördelarna med eKvitto för företagare med hjälp av animation och texter. Fördelarna beskrivs också i texten.

Målet är att göra eKvitto till en del av företagens vardag

Målet för projektet Företagets digitala ekonomi är att främja användningen av eKvitto och göra det till en del av företagens vardag. Företaget kan utnyttja informationen i eKvittot i det egna ekonomiförvaltningssystemet. Målet för projektet är att 20 procent av de inhemska kvittona mellan företag ska vara eKvitton före utgången av 2023. Före utgången av 2025 ska 80 procent av kvittona mellan företag överföras i strukturerad form

Fyrkantsmodellen

Fyrkantsmodellen är en modell för förmedling av affärsdokument där avsändaren och mottagaren har egna förmedlare.

 

De statliga organisationerna vill agera effektivt och gå i spetsen för utvecklingen

Statens mål är att få eKvitton på alla sina kortköp före utgången av 2025. De statliga organisationerna har över 50 000 betaltidskort i användning. Trots coronaviruset gjordes över 380 000 inköp 2021 och lika många kvitton behandlades. Hanteringen av ett kvitto tar cirka fem minuter från inköpet till bokföringen och detta manuella arbete vill vi automatisera med hjälp av eKvitton. För närvarande är antalet eKvitton litet.

Företagen är i en central position för att målen ska uppnås. I projektet Företagets digitala ekonomi ser man i samarbete med intressentgrupperna till att företagen har förutsättningar att erbjuda och ta emot eKvitton. I projektet strävar man efter att beskriva vilka förändringar som behövs i företagen för att de ska kunna erbjuda eKvitton eller utnyttja eKvitton i ekonomiförvaltningssystemen.

Projektet har gjort en utredning om kostnaderna för eKvitto för olika parter, för att parterna ska kunna uppskatta sina kostnader i fortsättningen. Du kan ladda ner räknaren nedan och med den kan din organisation se kostnadsfördelarna med att använda eKvitto jämfört med användningen av papperskvitton. ]]

 • Läs om hur eKvittot pilottestades tillsammans med polisen 2021

  Statskontoret pilottestade eKvittot inom ramen för projektet Företagets digitala ekonomi tillsammans med en enhet inom polisen hösten 2021. Kvitton på inköp som gjorts med betaltidskort kopplades till kreditkortsfakturor. Att godkänna en kortfaktura underlättas när eKvittona redan finns som bilaga till fakturan. Hanteringen underlättas och det går inte åt lika mycket arbetstid när endast de fakturor som saknar kvitton behandlas. Lärdomarna och erfarenheterna från pilotprojektet utnyttjas när eKvittot införs i större utsträckning.

 • I Regelboken för eKvitto beskrivs minimiförutsättningarna för förmedling av kvittoinformation

  Regelboken har gjorts upp av de arbetsgrupper som arbetar med ämnet inom projektet Företagets digitala ekonomi. Syftet med dokumentet är att klargöra användningsfallen och tillvägagångssätten så att strukturerade kvitton kan förmedlas i ekosystemet eKvitto.

  Regelboken för eKvitto bygger på de principer som definierats i RTECO-projektet och stöder Nordic Smart Government-projektets mål att förmedla gränsöverskridande eKvitton.

  Syftet med regelboken är att beskriva säker förmedling av eKvitton enligt fyrkantsmodellen med betalkort som betalningsmedel. I regelboken beskrivs de grundläggande kraven, ansvaren och skyldigheterna för dem som medverkar i eKvittots ekosystem för att marknaden ska kunna lita på att eKvittona förmedlas och fungerar. Regelboken begränsar inte ibruktagandet av nuvarande och framtida förmedlingsmodeller eller förtroendenätverk.

  Regelboken uppdateras när nya tekniska lösningar, t.ex. förtroendenätverk, nya önskemål eller betalningssätt, har introducerats och är i produktion. Statskontoret bereder ändringsförslagen och sammankallar arbetsgruppen.

  Bekanta dig med Regelboken för eKvitto

  Mer information om Regelboken för eKvitto:
  Pirjo Ilola, ekonomiförvaltningsspecialist, Statskontoret
  pirjo.ilola@valtiokonttori.fi

, Uppdaterad 17.8.2023 kl. 11:20