Hyppää sisältöön

Yrityksen digitalouden ekosysteemin kehitys etenee tavoitteiden mukaisesti

EU:n elpymisrahasto (RRF) rahoittaa Yrityksen digitalous -hanketta. Rahoitukseen kytketty ensimmäinen välitavoite on asetettu vuoden 2022 loppuun. Välitavoitteen mukaisesti hankkeessa on kuvattu elinkelpoinen digitalouden minimiekosysteemi ja toteutettu joukko kehitystoimenpiteitä sen vahvistamiseksi. Ekosysteemin kehitystyötä on tehty tiiviissä yhteistyössä yritysten, palveluntarjoajien, ohjelmistotalojen ja julkisen sektorin kanssa.

Digitalouden ekosysteemin kuvaus toteutetaan kahdessa vaiheessa

Ensimmäisessä vaiheessa on kuvattu vuonna 2022 olemassa oleva pienin toimiva ekosysteemi (MVE), jossa lähtökohtana on verkkolaskutuksen toimivuus ja sen ympärille rakentunut verkkolaskuekosysteemi. Laajempi yrityksen digitalouden ekosysteemikuvaus tuotetaan hankkeen puitteissa vuoden 2024 loppuun mennessä.

Verkkolaskuekosysteemin kuvaus todentaa RRF-rahoituksen tavoitteen

Ensimmäisen vaiheen MVE-kuvaus todentaa verkkolaskuekosysteemin toiminnan hankkeen RRF-tavoitteen mukaisesti. Kuvaus perustuu yhteisiin dokumentoituihin sääntöihin ja standardeihin. Kuvattu ekosysteemi mahdollistaa verkkolaskujen liikkumisen jäsennellyssä koneellisesti luettavassa muodossa laskutusprosessin automatisoinnin lisäämiseksi. Rakenteisen datan luominen jo laskutusvaiheessa tukee taloushallinnon digitalisointia ja automatisointia. Taloushallinnon automatisointi auttaa puolestaan tehostamaan yrityksen muita prosesseja, parantaa tiedon laatua, vähentää virheitä ja poistaa kuormittavaa manuaalista työtä.

Hanke on edistänyt verkkolaskun käyttöä yrityksissä ja kunnissa

Julkinen sektori on toiminut muutoksen veturina verkkolaskuekosysteemin kehittämiseksi. Koska kunnilla on verkkolaskulakiin perustuva velvollisuus ottaa vastaan ja käsitellä verkkolaskuja julkisissa hankinnoissaan, kehitystyötä on käynnistetty ensimmäisenä kuntien kanssa.

Kuntien taloushallinnosta vastaaville ja taloushallinnon tehtävissä toimiville henkilöille on tarjottu opastusta ja tietoa verkkolaskutuksesta. Verkkolaskutuksen laajempaa käyttöönottoa varten hankkeessa on julkaistu Kuntien verkkolaskuopas, joka sovellettuna toimii oppaana myös yrityksille.

Hankkeessa on toteutettu yrityksille suunnattu laajamittainen verkkolaskukampanja ja ohjeistettu verkkolaskun käyttöönotosta. Onnistunut kuluttajan kertalaskutuskokeilu on herättänyt laajaa kiinnostusta. Kokeilun yhteydessä hanke tuotti kertalaskutuksen palvelukuvauksen.

Lisäksi hankkeessa on muodostettu verkkolaskumittaristo verkkolaskutusasteen vuosittaista seurantaa varten.

Ulkopuolinen taho auditoi MVE-kuvauksen

RRF-rahoituksen ehtoihin kuuluu, että nyt tuotetusta MVE-kuvauksesta teetetään auditointi ulkopuolisella, riippumattomalla taholla. Auditointi toteutetaan alkuvuodesta 2023. MVE-kuvaus julkaistaan ensin suomenkielellä ja myöhemmin keväällä ruotsiksi ja englanniksi.

Digitalouden ekosysteemin laajempi kuvaus 2024

Minimiekosysteemin kuvaus toimii lähtökohtana hankkeessa tuotettavalle digitalouden ekosysteemin laajemmalle kuvaukselle. Se muodostuu hankintasanomien, eKuitin, digitaalisen identiteetin, yrityslompakon sekä viranomaisraportoinnin osa-alueista. Hanke tuottaa digitalouden laajemman ekosysteemikuvauksen vuoden 2024 loppuun mennessä.

Hankkeen aikana luotava perusta yrityksen digitalouden ekosysteemille muodostuu niiden prosessien ympärille, joiden toimintaa kehitetään hankkeen tavoitteiden mukaisesti. Hankkeen työssä pyritään samalla luomaan edellytyksiä sille, että yrityksen digitalouden ekosysteemi vakiintuu, kehittyy ja laajentuu hankkeen päättymisen jälkeenkin.

Tutustu MVE2022-kuvaukseen (pdf)

MVE-kuvauksen tiedostoliitteet toimitetaan pyynnöstä, jonka voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen yrityksendigitalous (at) prh.fi.

, Päivitetty 17.1.2023 klo 14:28