Hoppa till innehåll

Nya idéer för att underlätta företagens rapportering bearbetades tillsammans med aktörer i branschen

Samutvecklingen i projektet Företagets digitala ekonomi sker bland annat i experiment och workshoppar i samarbete med företag, organisationer inom den offentliga förvaltningen och intressentgrupper. I januari ordnades en workshop om utnyttjande av information på kontonivå i bokföringen, som var öppen för alla.

Deltagarna ansåg att samutvecklingen var till fördel eftersom man fick kommentarer från ett brett fält av aktörer och en bättre helhetsbild av lösningarnas användbarhet.

Workshoppen är en del av experimentet: Lättare rapportering med hjälp av lång resultat- och balansräkning. I projektet utvecklar vi lösningsförslag för den gemensamma målbilden för myndighetsrapporteringen. I den behöver företagen inte skicka samma information till flera olika myndigheter. Informationen skulle överföras samtidigt till alla som behöver den i enlighet med engångsprincipen. Utvecklingen sker via experiment, som har som mål att påvisa att olika genomförandesätt fungerar i praktiken med tanke på olika aktörer inom ekonomin.

Målet för experimentet Lättare rapportering med hjälp av lång resultat- och balansräkning är att påvisa hur en s.k. lång resultat- och balansräkning framställd på kontonivå enligt huvudboken skulle gagna behoven hos olika myndigheter och andra som utnyttjar informationen. Det centrala i experimentet är att undersöka den information som behövs för inkomstskatteredovisningen och statistikföringen. Standardiseringen av datainnehållet grundar sig på innehållet i Kirjurituote Oy:s kontoplan Liikekirjuri. En annan infallsvinkel i experimentet är att hitta ett standardiserat presentationssätt som skulle göra det möjligt att utnyttja automatiserad information i olika system. I detta experiment testades XBRL Gl-bestämning som filformat.

Målet för workshoppen var:

  • Förstå de olika användningsfallen för och fördelarna med information på kontonivå i bokföringen (andra än myndighetsrapporteringen)
  • Validering av observationerna under experimentet
  • Möjligheten till vidare utnyttjande av information på kontonivå inom företag och bland tredje parter
  • Justering av inriktningen av följande experiment, till exempel i fråga om informationsnivån och informationsinnehållet

Deltagarna i workshoppen representerade brett olika branscher, bl.a. företag, ekonomiförvaltning, systemleverantörer, finansieringssektorn och myndigheter. Det sammanlagda deltagarantalet var 30. Av dem var 18 representanter för olika branscher och 12 var från projektet.

Workshoppen bestod av tre delar. I den första delen var målet att identifiera nya användningsområden i fråga om informationsinnehållet i en lång resultat- och balansräkning. De användningsområden som identifierades var:

  • I företagsverksamhet och intressentgruppers verksamhet: till exempel dataanalys
  • I myndigheternas verksamhet: till exempel den offentliga finansieringsverksamheten
  • I övrig verksamhet: till exempel redovisningsrevision

I den andra delen av workshoppen funderade man på möjligheterna till standardiserat kontoinnehåll i bokföringen, där lösningsförslagen varierade mellan standardiserad kontoplan, referenskontoplan och uppföljningsobjekt. Man konstaterade att företagen ska kunna använda sin egen kontoplan. För att informationen ska vara användbar mellan olika kontoplaner, måste informationsinnehållet i den egna kontoplanen och i den standardiserade (referens)kontoplanen förenhetligas (data mapping). Här behövs ytterligare uppföljningsobjekt, dvs. dimensioner, t.ex. för specifikationer inom beskattningen och statistikföringen.

I slutet av workshoppen kartlades också riktlinjer för de följande experimenten. Bland annat information på transaktions- och verifikatnivå och standardiserade gränssnitt fick understöd.

Det följande experimentet i projektet planeras utifrån de erhållna resultaten. Se experiment som man kan ansöka till på webbplatsen för projektet Företagets digitala ekonomi.

, Uppdaterad 22.4.2024 kl. 10:31