Interoperabelt nätverk

Man kallar ofta det ekonomiska interoperabla digitala nätverket för ett ekosystem. Där identifierar aktörerna varandra på ett tillförlitligt sätt och informationen rör sig smidigt mellan partnerna. Eftersom ekosystemet för digital ekonomi är byggt av människor kräver det gemensamt överenskomna spelregler, datamodeller, maskinläsbara data och dataöverföring mellan olika tjänster och system över gränssnitten.

Ur ett företags synvinkel omfattar ekosystemet för digital ekonomi förutom kunder även olika varuleverantörer, tjänsteleverantörer, underleverantörer, samarbetspartner, programvaruhus och även myndigheter med tillhörande system. Med alla dessa hanteras till stor del samma ekonomiska data, endast i lite olika former och för olika ändamål.

Målet för projektet Företagets digitala ekonomi är att förenkla och automatisera företagsekonomins processer. Formbunden, dvs. standardiserad information, och att dela den på ett enhetligt sätt till utvalda betrodda partner utgör grunden för ett kompatibelt ekosystem. Det är också viktigt att identifiera olika beroendeförhållanden. Om till exempel den information som flyttas någonstans i beställnings-leveransprocessen avviker från den överenskomna formen, avbryts också det automatiska informationsflödet och man måste utföra arbetet manuellt. Därför är olika datamodeller och regelböcker ett livsvillkor för en interoperabel digital ekonomi.

Ekosystemet byggs upp genom gemensam utveckling.

, Uppdaterad 11.3.2022 kl. 14:14