Hoppa till innehåll

FAIR Data-principerna styr projektets datahantering

Projektet Företagets digitala ekonomi syftar till att möjliggöra automatisering av överföringen av finansiella data på ett sådant sätt att så få manuella steg som möjligt krävs i deras behandling och informationen överförs på ett tillförlitligt sätt från en operatör till en annan. Vid uppbyggnaden av det transaktionsekosystem som produceras av projektet har FAIR Data-principerna beaktats som viktiga riktlinjer för datahantering.

FAIR Data syftar till att stödja databehandling för att automatisera processerna för att hitta, komma åt, dela och återanvända data. Datoriserad databehandling minskar möjligheterna till mänskliga fel och minskar den tid och de mänskliga resurser som behövs för databehandling, vilket i bästa fall kan minska kostnaderna för databehandling avsevärt.

Som namnet antyder finns det fyra huvudprinciper för FAIR Data, som var och en är uppdelad i ännu mer detaljerade underprinciper:

Findability (hittbarhet)

Data och dess metadata måste vara lätt att upptäcka för både människor och datorer. Maskinläsbar metadata är avgörande för automatisk upptäckt av datauppsättningar och tjänster.

Projektet möjliggör t.ex. hitta företags transaktionsförmåga genom att stödja införandet av Peppol adress- och kapacitetsbibliotek i Finland. Företag kan söka i dessa bibliotek, t.ex. data- och metadatastrukturer för transaktionsmeddelanden som andra företag och offentliga aktörer som verkar i Peppol-nätverket kan skicka och ta emot.

Accessibility (tillgänglighet)

När användaren hittar den information som behövs, måste han veta hur man får tillgång till den, dvs. att informationen är tillgänglig måste säkerställas. Tillgängligheten kan även innefatta användarautentisering och auktorisering av informationen.

För att stödja tillgängligheten bygger projektet en enhetlig modell för att dela företagsdata (t.ex. registerdata, skatteskuldsedel) med hjälp av elektroniskt verifierbara attributcertifikat. Användarautentisering relaterad till tillgänglighet har tagits i beaktande, t.ex. i det ekonomiska ekosystemarbete som bedrivs i projektet och genom att inrätta en separat Peppol-myndighet i Finland som övervakar användningen av Peppol.

Interoperability (interoperabilitet)

När data överförs från en organisation till en annan förstår och tolkar både avsändaren och mottagaren informationen på samma sätt och innebörden av informationen förändras inte. Interoperabilitet förverkligas när gemensamma definitioner, koder och datastrukturer kommer överens.

Ett av målen med projektet är att utarbeta ett enhetligt ekonomiskt koncept för upphandling-till-betalning-processen och företagens digitala identitet. Vid skapande av ett enhetligt finansiellt koncept har ansträngningar gjorts för att säkerställa semantisk interoperabilitet av olika internationella standarder, såsom Universal Business Language, Peppol baserat på det, och t.ex. med de standarder som definierats av UN CEFACT och EU CEN-institutioner, såsom EU-kommissionens eIDAS ARF, som definierar datamodellen för digitala identiteter.

Reusability (återanvändbarhet)

Det slutliga målet med FAIR Data är att optimera återanvändningen av datan. För att uppnå återanvändbarhet av data bör data och dess metadata dokumenteras så bra som möjligt.

I projektet ska gemensamma datamodeller utarbetas för allas tillgång till webbplatsen tietomallit.suomi.fi. Det är ett verktyg för informationsmodellerare och informationsarkitekter i offentliga förvaltningsorganisationer, som används för att beskriva informationsinnehåll och struktur i informationssystem och gränssnitt. Datamodellverktyget gör det logiska datamodelleringsarbetet av offentliga data i den offentliga förvaltningen öppet och offentligt, vilket gör det lättare att utnyttja datamodeller över organisationsgränser. Även andra organisationer än offentlig förvaltning kan använda samma datamodeller.

FAIR Data-principerna nämns i EU-kommissionens meddelande “European Data Strategy (2020)” som ett sätt att implementera europeisk interoperabilitet. Det är därför viktigt att de aktörer som deltar i projektet Företagets digitala ekonomi erkänner dessa datahanterings principer. Samma principer följs även på andra håll, som i programmet Nordic Smart Government & Business, där fokus ligger på samarbete mellan nordiska myndigheter.

, Uppdaterad 31.3.2023 kl. 14:08
Skrivare
Jaakko Martikainen

Jaakko Martikainen är sakkunnig inom dataarkitektur och ekonomiförvaltning i projektet Företagets digitala ekonomi. Till hans kompetensområden hör särskilt automatisering av ekonomiförvaltningstransaktioner, ekonomisk information som rör sig i realtid och dataekosystem.