Anvisning för engångsfakturering av konsumenter

Med engångsfakturering av konsumenter avses vanligen sådan fakturering av personkunder som görs endast en gång.

I de workshoppar som ordnats inom ramen för projektet Företagets digitala ekonomi utreddes hur engångsfakturering av personkunder kan genomföras i Finland. Med de lösningar som fanns på marknaden då workshopparna inleddes kunde e-fakturor inte skickas direkt till konsumenter, eftersom konsumenterna först måste ingå ett avtal med faktureraren om mottagande av fakturor i nätbanken. I workshopparna utarbetades en tjänstebeskrivning och anvisningar för elektronisering av engångsfakturor till konsumenter.

Allmän beskrivning av engångsfakturering

Den förändring som möjliggör engångsfakturering görs så att varje organisation som har färdighet för elektronisk fakturering kan skicka engångsfakturor till konsumenter utan att konsumenterna på förhand har ingått avtal med fakturerarna.

Användningen av funktionen förutsätter att konsumenten har tagit i bruk önskad tjänst eller önskade tjänster antingen i en mobil enhet eller i sin nätbank. Utöver detta ska konsumenten ge nödvändiga faktureringsuppgifter till faktureraren för att fakturan ska styras till rätt faktureringskanal.

I figuren beskrivs processen för engångsfakturering av konsumenter. Först uppger kunden sin identifiering till säljaren. Identifieringen har kopplats till önskad tjänsteleverantörs tjänst. Sedan skickar säljaren fakturan till nätfakturaoperatören, som förmedlar den till tjänsteleverantören baserat på ett meddelande. Efter detta kan kunden behandla fakturan i sin applikation.

Faktureringslösningar

Följande krävs för att en fakturerare ska kunna inleda engångsfakturering av konsumenter:

 • ett faktureringsprogram som klarar av nätfakturering,
 • en nätfakturaoperatör som är interoperabel med önskad tjänst/önskade tjänster och
 • gällande avtal med tjänsteleverantörerna.

1. Lösningar för mobilbetalning

Konsumentfakturering är möjlig också med verktyg för mobilbetalning. Tjänster för mobilbetalning är bl.a. MobilePay och Siirto

1.1 MobilePay-faktureringslösningen

 • MobilePay-fakturering kräver ett faktureringssystem och en nätfakturaoperatör med färdighet för denna typ av fakturering. I faktureringssystemet styrs en faktura i Finvoice-format till operatören i enlighet med operatörens anvisningar.
 • Fakturan styrs utifrån det mobiltelefonnummer som fungerar som nätfakturaadress och förmedlarkoden till operatörens API-gränssnitt, varifrån operatören förmedlar betalningsinformationen till MobilePay.
 • Fakturans basuppgifter finns färdigt i betalningsuppgifterna och med dem kan man förmedla också en länk till en fakturabild som finns i operatörens fakturatjänst. Med hjälp av bilden kan man granska fakturans innehåll närmare.
 • För att kunna ta i bruk MobilePay ska faktureraren identifiera sig som fakturerare i MobilePay och ge nätfakturaförmedlaren fullmakt i tjänsten att förmedla fakturor.
 • I MobilePay är det också möjligt att skapa betalningsbegäranden med tjänstens egen portal.

Mer information om MobilePay

1.2 Siirto-fakturering

 • Siirto-fakturering kräver ett faktureringssystem som lämpar sig för nätfakturering och en nätfakturaförmedlare som uppfyller förutsättningarna för Siirto. Faktureraren ska också vara kund i Nordea Bank Abp. Konsumenterna kan ta emot Siirto-fakturor med Nordea Siirto-, OP Mobil- eller Pivo-applikationerna.
 • I samband med ibruktagandet ingår faktureraren ett avtal om Siirto-tjänsterna med Nordea. Efter avtalet skickar faktureraren en Siirto-nyckel till sin nätfaktureraförmedlare, som uppfyller förutsättningarna för Siirto.
 • Ruttinformationen i Siirto-fakturan bildas av mottagarens mobiltelefonnummer eller FO-nummer, dvs. fakturor kan också skickas till företag.

Mer information om Siirto


2. Postlådstjänster

Olika elektroniska postapplikationer är alternativ till nätbanker och mobilbetalning. Dessa är tjänster för att skicka fakturor men också andra brev till konsumenter. Postlådstjänsterna kräver också ett faktureringssystem med möjlighet att behandla nätfakturor för att förhandsifyllda fakturor ska kunna skickas till konsumenterna.

Ur ett sändande företags synvinkel är de digitala postlådstjänsterna en mer omfattande kommunikationshelhet som innefattar olika möjligheter till mervärdestjänster.

2.1 Kivra

 • Den digitala posttjänsten Kivra är ett kostnadsfritt alternativ för konsumenter att ta emot digital post. Tjänsten tar emot också fakturor, och de kan betalas direkt i tjänsten.
 • Om man önskar ta ibruk Kivra ska man kontakta sin nätfakturaförmedlare och reda ut möjligheten att använda Kivra-tjänstekanalen eller bygga en direkt integration. Då man har säkerställt tjänstekanalen kan ta i bruk tjänsten genom att avtala om användningen med Kivra.
 • Kivra kan också användas för förmedling av annan post, såsom lönekvitton, biljetter osv.

Mer information om Kivra

2.2 OmaPosti

 • OmaPosti är Posti Group Abp:s lösning för förmedling av digitala dokument. I tjänsten kan man förmedla brev och fakturor. Man kan skicka hurdan adresserad kommunikation som helst till OmaPosti.
 • Konsumenterna kan betala sina fakturor i OmaPosti-tjänsten med betalningskort, från konto eller med Pivo-applikationen.
  Hänföringen sker med en kombination av mottagarens namn och adress eller med personbeteckningen.
 • Om man vill ta i bruk OmaPosti ska man kontakta sin nätfakturaförmedlare eller utskriftstjänst och ta reda på möjligheterna att använda OmaPosti.

Det finns mer information på Postis webbplats på adressen www.posti.fi/omaposti eller www.ipost.fi


3. Lösningar som baserar sig på e-faktura

För förmedling av återkommande e-faktura krävs ett fakturerarmeddelande (senare SI-meddelande), med hjälp av vilket faktureraren lägger till sig själv i olika bankers listor över e-fakturerare. Fakturerarmeddelandet bildas i meddelandeformat t.ex. med det program som finns på webbplatsen finvoice.info och det fakturerarmeddelande som bildats skickas till fakturerarens bank. I meddelandet tas ställning till faktureringens form och behov.

Från en del av bankerna kan e-fakturor av engångskaraktär också skickas direkt genom att man använder konsumenternas nätfakturaadresser. Nätfakturaadressen är i IBAN-format. Man ska beakta att i faktureringssystemet kan fakturan bildas som en faktura för en privatperson med nätfakturaadress.

Den första fakturan vid återkommande fakturering

En fakturerare som redan har skött om SI-meddelandet till bankerna kan direkt börja faktura med engångsfakturering. Detta gör det möjligt för faktureraren att skicka redan den första fakturan till kunden i nätbanken och kunden kan ta i bruk återkommande fakturering efter att ha betalat den första fakturan. Efter att den återkommande faktureringen har tagits i bruk får faktureraren ett RI-meddelande som ersätter konsumentens nätfakturaadress i det kundregister som faktureraren använder för engångsfakturering.


Sammanfattning

Det finns redan flera tjänster för engångsfakturering av konsumenter. Tjänsternas tillgänglighet beror på tjänstekanalerna hos fakturerarens nätfakturaförmedlare.

När man inför nya tjänster för konsumentfakturering är det skäl att kontakta sin nätfakturaförmedlare och be om synpunkter och anvisningar om tjänsterna. Nätfakturaförmedlarna kan hjälpa till med införandet.

, Uppdaterad 13.3.2023 kl. 00:00