Målen bearbetas i team

De ambitiösa målen för projektet Företagets digitala ekonomi bearbetas av cirka 80 personer vid fem olika ämbetsverk, i samarbete med företag och andra intressentgrupper. Helheten byggs upp dels i team, dels granskas den i tvärsektoriella grupper. Projektdeltagarna granskar regelbundet interna beroenden och även externa beroenden.

Distribution och rapportering av information

Teamet leds av Satu Tuori. Uppgifter bl.a. taxonomier, digitalt bokslut, tillgång till data, datakonverterings- och distributionstjänster, jord- och skogsbrukets rapportering samt XBRL- och XBRL-GL-gränssnittsutveckling.

Ekosystemutveckling

Teamet leds av Jenni Väisänen. Teamet ansvarar för gemensam utveckling, att inkludera kundförståelse i projektet och övergripande arkitektur. Teamet stöds av ett nätverk som förenar projektets olika team.

Arkitektur

Teamet leds av Antti Vartiainen. Teamet ansvarar för projektets interoperabla övergripande arkitektur som förenar bestämningar på principiell nivå och olika synvinklar: kunden, funktionen, informationen, systemet och tekniken.

Företag skapas digitalt

Teamet leds av Milja Kiviranta. Teamet definierar vad företagets digitala identitet är, vad den består av samt hur och var den måste definieras officiellt. Till teamets uppgifter hör att utreda identifieringen av företag i det digitala ekosystemet.

Från upphandling till betalning

Teamet leds av Keijo Kettunen. Teamet ansvarar för utvecklingen av upphandlingsmeddelanden, nätfakturering och eKvitto samt förankringen av den internationella PEPPOL-standarden i Finland.

Säkerhet och riskhantering

Teamet leds av Merja Aarnivuo-Seppinen. Teamet koordinerar säkerheten och riskhanteringen samt ser till att genomförandet är enhetligt. Delområden i verksamheten är säkerhet och datasäkerhet, dataskydd, riskhantering och beredskap.

, Uppdaterad 7.7.2022 kl. 11:30